2021. gadā veikto uzraudzības pasākumu rezultātā no kopējo piemēroto uzraudzības instrumentu īpatsvara rīcības nepareizības izskaidrošana sastādīja 24%.

No 2017.gada Maksātnespējas kontroles dienests sekmīgi piedalās "Konsultē vispirms" principa īstenošanā. Minētā principa mērķis ir panākt savstarpējo sapratni starp uzņēmējiem un uzraugošajām iestādēm, veicinot noteikto prasību izpildi, nevis sodu likšanu.[1]

Minētā mērķa sasniegšanai ir izvirzīti pamatprincipi, kas uzraudzības iestādēm būtu jāievēro savā darbībā.

Šie pamatprincipi ir:

  1. uzraudzības efektivitātes paaugstināšana;
  2. uz klientu orientēta darbība.

Atbilstoši uzraudzības labajai praksei viens no efektīvas uzraudzības elementiem ir risku novērtējumā balstīta pieeja, plānojot un īstenojot uzraudzības pasākumus. Vienlaikus svarīga ir uzraudzības stratēģija, kas ļauj iestādei efektīvi izmantot uzraudzībai atvēlētos resursus, lai sasniegtu uzraudzības mērķi – normatīvā regulējuma prasību ievērošanu. Ņemot vērā minēto, Maksātnespējas kontroles dienests, veicot uzraudzību, koncentrējas uz riska analīzi un mērķtiecīgāku pārbaužu un citu uzraudzības pasākumu īstenošanu", norāda Maksātnespējas kontroles dienesta direktore Inese Šteina.

Maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības stratēģija 2022.-2023.gadam

Vienlaikus uzraudzības efektivitātes paaugstināšanai, nodrošinot atbilstību "Konsultē vispirms" principa izvirzītajām prasībām un labās uzraudzības prakses standartiem, Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības stratēģiju 2022.-2023. gadamStratēģijā iekļauti Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības mērķi un pamatprincipi, kā arī veicamie uzdevumi un sasniedzami rādītāji. Tajā ir analizēti riski, kas izriet no iestādes iepriekšējās darbības rezultātiem, tostarp biežāk konstatētajiem pārkāpumiem administratoru rīcībā, ārējās vides (Covid-19) un citiem faktoriem, kā arī atsevišķi vērtēti ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saistītie riski, kas kopumā nodrošinās mērķtiecīgāku uzraudzības pasākumu īstenošanu.[2]

Informatīvie materiāli

Īstenojot otro "Konsultē vispirms" pamatprincipu – uz klientu orientēta darbība – Maksātnespējas kontroles dienests aktīvi sniedz informāciju un konsultē uzraugāmos subjektus, tostarp izstrādā informatīvos materiālus, organizē informatīvos pasākumus, tajā skaitā arī amatā ieceltajiem jaunajiem administratoriem, kā arī brīdina administratorus par tematisko pārbaužu veikšanu un to tvērumu, lai administratori pirms pārbaudes veikšanas varētu patstāvīgi veikt nepieciešamās darbības atbilstības panākšanai. Piemēram, 2021. gadā Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis informatīvo materiālu par maksātnespējas procesa administratora uzraudzības instrumentu piemērošanas principiem, kā arī informatīvo materiālu efektīvai rīcībai ar parādnieka mantu.

Vienlaikus 2021. gadā norisinājās Maksātnespējas kontroles dienesta sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju organizētās apmācības "Starptautisko sankciju risku pārvaldība", kā arī sadarbībā ar Datu valsts inspekciju organizētās apmācības "Datu aizsardzības prasību ievērošana NILLTPF novēršanas jomā". 

Rīcības nepareizības izskaidrošana 

Atbilstoši "Konsultē vispirms" principam un Maksātnespējas kontroles dienesta izstrādātajiem uzraudzības instrumentu piemērošanas principiem iestāde kā vienu no uzraudzības instrumentiem piemēro administratora rīcības nepareizības izskaidrošanu rakstveidā.

 

2021. gadā veikto uzraudzības pasākumu rezultātā no kopējo piemēroto uzraudzības instrumentu īpatsvara rīcības nepareizības izskaidrošana sastādīja 24%., t.i., kopumā konstatējot pārkāpumus administratoru darbībā Maksātnespējas kontroles dienests pieņēma 50 lēmumus, sagatavoja 13 pieteikumus par administratora atcelšanu no procesa, savukārt, konstatējot nebūtiskus pārkāpumus, 21 reizi izskaidroja administratoram rīcības nepareizību – vēršot administratora uzmanību, kāda normatīvajiem aktiem atbilstoša rīcība būtu sagaidāma konkrētā situācijā.

Maksātnespējas kontroles dienesta rīcība arī turpmāk tiks vērsta uz "Konsultē vispirms" iniciatīvas un principu integrēšanu iestādes darbā.

[1] Ekonomikas ministrijas izstrādātās Vadlīnijas par “Konsultē vispirms” principa piemērošanu valsts iestāžu darbā

[2] Skatīt Maksātnespējas kontroles dienesta uzraudzības stratēģiju 2022.-2023.gadam.