Maksātnespējas procesa administratoru Uzraudzības stratēģija 2022.-2023.gadam

Maksātnespējas kontroles dienests ir izstrādājis maksātnespējas procesa administratoru uzraudzības stratēģiju 2022.-2023.gadam. Tajā ir analizēti riski, kas izriet no iestādes iepriekšējās darbības rezultātiem, tostarp biežāk konstatētajiem pārkāpumiem administratoru rīcībā, ārējās vides (Covid-19) un citiem faktoriem, kā arī atsevišķi vērtēti ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu saistītie riski.  

Maksātnespējas kontroles direktore Inese Šteina uzsver:

Nemainīgi Maksātnespējas kontroles dienesta prioritāte ir ekonomikā nozīmīgi maksātnespējas procesi un tiesiskās aizsardzības procesi, kuru uzraudzībai tiek veltīti pastiprināti iestādes resursi. Lai nodrošinātu riskos balstītu uzraudzību 2022.-2023.gadā, esam izvirzījuši prioritātes, kas saistītas ar administratora savlaicīgu un vispusīgu parādnieka darījumu izvērtēšanu, savlaicīgi un pilnīgi sagatavotu informāciju par maksātnespējas procesa norisi, rīcību parādnieka mantas pārdošanas procesā un Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (EMUS) datu kvalitāti.

Uzraudzība skaitļos

No 164 administratoriem 2021.gadā pārkāpumi konstatēti 32% administratoru darbībā, kas, salīdzinājumā ar 2020.gadu, ir palielinājies par 6%. Par normatīvo aktu pārkāpumiem amata darbība izbeigta 4 administratoriem.

Biežāk konstatētie pārkāpumi

2021. gadā biežākie pārkāpumi maksātnespējas procesa administratoru rīcībā:

  • ar parādnieka mantas apzināšanu, atgūšanu, novērtēšanu, pārdošanu saistīti pārkāpumi;
  • informācijas nesniegšana kreditoriem u.c. procesā iesaistītajām personām;
  • ar darījumu un valdes locekļu rīcības neizvērtēšanu saistīti pārkāpumi.

Šīs pārkāpumu kategorijas ir tipiskas un sistemātiskas, un rada tiešu ietekmi uz maksātnespējas procesa mērķa sasniegšanu. 

Sīkāks Uzraudzības stratēģijas vērtējums

Uzlabojumi maksātnespējas procesa administratoru darbībā

2021. gadā ir samazinājies ar maksātnespējas procesa izmaksām saistīto pārkāpumu skaits. Iepriekš maksātnespējas procesa izmaksas tika identificētas kā viena no lielākajām maksātnespējas nozares problēmām, līdz ar to pēdējo gadu laikā tieši izmaksu kontrole ir bijusi Maksātnespējas kontroles dienesta prioritāte.