Izmaksas procesa nodrošināšanai

Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa (juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa) norises nodrošināšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi izmaksu segšanai.

Izmaksās ietilpst administratora atlīdzība un maksātnespējas procesa izdevumi, kas rodas, lai varētu nodrošināt tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi.

Juridiskās personas maksātnespējas procesā izdevumus apstiprina tiesa (izdevumus, kas radušies līdz tiesas spiedumam maksātnespējas procesa lietā) un kreditoru sapulce.

Atlīdzības noteikšana

Tiesas ieceltajam administratoram par administratora pienākumu veikšanu pienākas atlīdzība.

Tiesiskās aizsardzības procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā administratoram pienākas atlīdzība pēc Maksātnespējas likumā noteiktās fiksētās takses.

Juridiskās personas maksātnespējas procesā par administratora atlīdzības apmēru administrators rakstveidā vienojas ar kreditoru sapulci. Gadījumos, ja šāda vienošanās netiek panākta, administrators saņem atlīdzību pēc Maksātnespējas likumā noteiktās takses, tas ir, proporcionālās atlīdzības takses un fiksētās takses. Aprēķinot administratora atlīdzību pēc proporcionālās takses, aprēķināto proporcionālo atlīdzību samazina par summu, kas aprēķināta pēc fiksētās takses.

Izmaksu finansēšanas avoti

Tiesiskās aizsardzības procesā izmaksas (gan administratora atlīdzību, gan tiesiskās aizsardzības procesa izdevumus) sedz no komercsabiedrības (tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniedzēja) līdzekļiem.

Fiziskās personas maksātnespējas procesā izmaksas (gan administratora atlīdzību, gan maksātnespējas procesa izdevumus) sedz no fiziskās personas (fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēja) līdzekļiem.

Juridiskās personas maksātnespējas procesā izmaksas (gan administratora atlīdzību, gan maksātnespējas procesa izdevumus) sedz no parādnieka (maksātnespējīgā komersanta) līdzekļiem.

Ja juridiskās personas maksātnespējas procesā no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt izmaksas, izmaksas var segt no kreditoru vai citas fiziskās vai juridiskās personas līdzekļiem, ja likumā noteiktajā kārtībā ir panākta šāda vienošanās.

Gadījumos, kad juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas nav iespējams segt no minētajiem avotiem, administrators var vērsties Maksātnespējas administrācijā, kura lemj par izmaksu segšanu Ministru kabineta noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apmērā to valsts budžeta un uzņēmējdarbības riska valsts nodevas līdzekļu ietvaros, kuri Maksātnespējas administrācijai piešķirti šim mērķim.