Sūdzību izskatīšana ir viens no Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem, ko tas veic, lai īstenotu iedzīvotaju un valsts interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

Tas ir arī veids, kā procesā iesaistītajām personām ne tikai aizsargāt savas likumiskās intereses, bet arī aktīvi līdzdarboties tiesiskās aizsardzības procesu un maksātnespējas procesu uzraudzības nodrošināšanā, sniedzot ziņas par iespējamiem pārkāpumiem konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā vai maksātnespējas procesā. 

Sūdzību ir tiesības iesniegt

  • kreditoram;
  • komercsabiedrībai (tiesiskās aizsardzības procesā);
  • fiziskajai personai (šīs personas maksātnespējas procesā);
  • parādnieka pārstāvim (juridiskās personas maksātnespējas procesā);
  • trešajai personai, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas. 

Sūdzības iesniegšanas noilgums

Sūdzību drīkst iesniegt viena gada laikā pēc tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa izbeigšanas dienas.

Jāņem vērā, ka gan procesa laikā, gan pēc procesa pabeigšanas sūdzība ir iesniedzama triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditora, fiziskās personas, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības. 

Maksātnespējas kontroles dienests neizskata sūdzības par administratora lēmumiem, kuru pamatā ir strīds par tiesībām, vai arī maksātnespēju reglamentējošajās normās ir paredzēta cita kārtība, kādā iesniedzama sūdzība par administratora rīcību un lēmumiem.