Nr.p.k. Noslēg-šanas gads Sadarbības priekšmeta apraksts Sadarbības tiesiskais pamats Dalībnieki Sadarbības ilgums Valsts informācijas sistēmas, ko izmanto sadarbības nodrošināšanai
1 2004 Līgums par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatu datu bāzes Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta otrā daļa un 58.panta pirmā daļa Tiesu administrācija uz nenoteiktu laiku Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata
2 2005 Līgums par informācijas iegūšanu no transportlīdzekļu un to vadītāju reģistra Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta otrā daļa un 58.panta pirmā daļa Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS uz nenoteiktu laiku CSDD reģistrs
3 2011 Starpresoru vienošanās par Pilsonības un imigrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta  "Personu datu pārlūks" izmantošanu Maksātnespējas likums; likums "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta otrā daļa un 58.panta pirmā daļa Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uz nenoteiktu laiku pārlūkprogramma
4 2015 Starpresoru vienošanās par informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" sadaļas "Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas" lietošanu tiešsaistes datu pārraides režīmā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166. 36 pants un 214. 4 pants, Fizisko personu datu aizsarzdības likuma 7.panta 5.punkts, 12.pants, 13.panta otrā daļa,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta otrā daļa un 58.panta pirmā daļa   Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  uz nenoteiktu laiku Valsts informācijas sistēma "Sodu reģistrs” sadaļa “Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas”
5 2017 Starpresoru vienošanās par valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" lietošanu  Fizisko personu datu aizsarzdības likuma 13.panta otrā daļa,Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55.panta otrā daļa un 58.panta pirmā daļa   Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  uz nenoteiktu laiku Valsts informācijas sistēma "Sodu reģistrs” 
6 2017 Vienošanās par dalību
Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē
Elektronisko dokumentu likuma 3.panta otrā daļa; MK 2012.gada 24.jūlija instrukcija Nr.9 "Kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vidē" Valsts reģionālās attīstības aģentūra  uz nenoteiktu laiku integrācijas vide
7 2018 Līgums par piekļuvi tiesvedības gaitas datiem portālā https://manas.tiesas.lv  Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumu Nr.123 „Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas” 10.1 punkts un 19.1 2. apakšpunkts Tiesu administrācija uz nenoteiktu laiku Tiesu informatīvā sistēma
8 2019 Starpresoru vienošanās par datu noliktavas sistēmas izmantošanu Maksātnespējas likuma 173.panta pirmo daļu, 174.1panta 4.punktu, likuma Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā  8.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, 9.pantu un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.995 “Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība” Valsts ieņēmumu dienests uz nenoteiktu laiku pārlūkprogramma
9 2019 Vienošanās par informācijas apmaiņu  Maksātnespējas likuma 121.pants un 174.1 panta 12. punkts, Ceļu satiksmes likuma 141.pants  Tiesu administrācija; Ceļu satiksmes drošības direkcija VAS uz nenoteiktu laiku Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrs, Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēma
10 2020 Starpresoru vienošanās par valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" apakšsistēmas "Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma" lietošanu tiešsaistes režīmā  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55. panta otrā daļa un 58. panta pirmā daļa Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  uz nenoteiktu laiku valsts informācijas sistēmas "Sodu reģistrs" apakšsistēma "Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma"
11 2021 Starpresoru vienošanās par sadarbību informācijas apmaiņā starp Maksātnespējas kontroles dienestu un Finanšu izlūkošanas dienestu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta ceturtā daļa, 55. panta otrā daļ, 58. panta pirmā daļa, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 51. panta pirmās daļas 1. punkts Finanšu izlūkošanas dienests  uz nenoteiktu laiku Finanšu izlūkošanas datu saņemšanas un analīzes sistēma
12 2022 Starpresoru vienošanās par maksātnespējas procesa administratoru iesniegto dokumentu juridisko personu maksātnespējas procesos atskaites sagatavošanu un iesniegšanu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 55. panta otrā daļa un 58. panta pirmā daļa Latvijas Nacionālais arhīvs  spēkā līdz 2030. gada 31. janvārim  

Aicinām iepazīties ar informāciju par starpresoru vienošanām un sadarbības līgumiem.