Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas likuma 45. panta pirmās daļas 10. punktu likuma subjektus – maksātnespējas procesa administratorus, NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildē uzrauga un kontrolē biedrība "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (Administratoru asociācija) un Maksātnespējas kontroles dienests daļā par sankciju piemērošanu. Atbilstoši NILLTPF novēršanas likuma 77. panta pirmajai daļai Maksātnespējas kontroles dienests var administratoram piemērot NILLTPF novēršanas likuma noteiktās sankcijas pēc Administratoru asociācijas ierosinājuma vai bez tā, ja Maksātnespējas kontroles dienests uzraudzības un kontroles pasākumus veicis patstāvīgi.

Par šiem pārkāpumiem likuma subjektam – administratoram, var tikt piemērotas sankcijas:

  • nav sniegta Administratoru asociācijai vai Maksātnespējas kontroles dienestam likumā paredzētā informācija noteiktajā termiņā;
  • nav ieviesta iekšējās kontroles sistēma;
  • iekšējās kontroles sistēma ieviesta, bet faktiski savu funkciju nepilda vai iekšējās kontroles sistēmā nav nodrošināta atbilstoša NILLTPF novēršanas riskiem klienta sākotnējā izpēte;
  • nav veikta klienta izpēte, darījumu attiecību un darījumu uzraudzība;
  • ir veikta klienta identifikācija un izpēte, bet dokumentējot izpēti ir pieļautas būtiskas nepilnības;
  • nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu finanšu darījumu;
  • nav ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju nostādnes;
  • nav reģistrēts Finanšu izlūkošanas dienestam sniegtais ziņojums un nav nodrošināta tā pieejamība Administratoru asociācijai un Maksātnespējas kontroles dienestam;
  • nav izstrādāta klienta izpētes kārtība, nav izstrādāta darījumu, par kuriem iesniedzama aizdomīgu darījumu konstatēšanas kārtība un ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam vai nav izstrādāta dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība.

Maksātnespējas kontroles dienesta pārbaužu pamatprincipi un pārbaužu veikšanas kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

Ieteikumi sankciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem noteikšanai maksātnespējas procesa administratoriem

Recommendations for imposing sanctions on Administrators of Insolvency Proceedings for violations of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing

Lēmumu par sankciju piemērošanu par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem reģistrs 

Nr.

p. k.

Lēmuma datums Administrators (vārds, uzvārds) Administratora amata apliecības Nr. Pārkāptā NILLTPF novēršanas likuma norma Pārkāpuma būtība Pieņemtais lēmums (piemērotā sankcija) Lēmuma statuss Pārsūdzības rezultāts 
(ja attiecināms)
1. 17.12.2021. Guntars Birsāns Nr.00354 NILLTPF novēršanas likuma 30. panta pirmās daļas 1. punkta prasības. Nekavējoties nav  ziņots par konstatētajiem aizdomīgiem darījumiem Piemērot brīdinājumu Stājies spēkā  
2. 18.01.2022. Aiga Andersone Nr.00617 NILLTPF novēršanas likuma 30. panta pirmās daļas 1. punkta prasības, kā arī NILLTPF novēršanas likuma 7. panta pirmās daļas prasības. Nekavējoties nav ziņots par konstatētajiem darījumiem, kā arī nav nodrošinātas NILLTPF novēršanas likumā paredzētās IKS obligātās sastāvdaļas Soda nauda 300 euro Stājies spēkā  
3.  09.02.2022. Edmunds Stankevičs Nr.00622 NILLTPF novēršanas likuma 20. panta pirmās daļas 2.punkts Nav veikta darījuma uzraudzība, lai pārliecinātos, vai Nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums nav uzskatāms par aizdomīgu Piemērot brīdinājumu Stājies spēkā  
4. 24.03.2022. Dzintars Poplavskis Nr.00536 NILLTPF novēršanas likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkts, 11. panta prim viens pirmās daļas 1. un 2.punkts, 7.panta pirmās daļas 11.punkts Nav veikta klienta izpēte vairāk kā gadu un nav papildināts IKS ar sadaļu par ziņošanu FID un IKS nav pārskatīta Piemērot brīdinājumu Stājies spēkā  
5. 14.07.2022. Normunds Uļjanskis Nr.00209 NILLTPF novēršanas likuma 38. panta pirmā daļa, 11. panta pirmā daļa 1. punkts, 11.1 panta pirmās daļas 1. un 2. punkts un 37.2 pants Informējis Vienošanās (slēgta starp Parādnieku, zvērinātu advokātu biroju un kreditoru) dalībniekus un Parādnieka kreditorus par ziņošanas faktu FID, ilgstoši nav veikta Parādnieka izpēte un nav iesniegti Maksātnespējas kontroles dienestam dokumenti, kas apliecina Parādnieka slēgto darījumu izvērtēšanu. Soda nauda 500 euro Stājies spēkā  
6. 26.08.2022. Valdis Ulmanis Nr.00208 Novēršanas likuma 13. panta, 18. panta, 25. panta, 31.4 panta pirmās daļas 2. punkta un 37. panta otrās daļas, kā arī 37.2 panta  Nekavējoties nav ziņojis FID par konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem un neveica pilnīgu un vispusīgu Parādnieka izpēti, tai skaitā nenoskaidrojot patiesā labuma guvēju un to, vai kāds no viņa ģimenes locekļiem ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona Soda nauda 450 euro Stājies spēkā Ar Administratīvās rajona tiesas 24.05.2023. spriedumu V.Ulmaņa pieteikums noraidīts par MKD 26.08.2022. lēmuma Nr. 1-19/2022/5 atcelšanu
7. 04.10.2022. Guna Krastiņa Nr. 00163 NILLTPF novēršanas likuma 6. panta 1.1 daļa un 37.2 pants. Neiesniedza savu profesionālās darbības risku novērtējumu, kas izstrādāts, ņemot vērā Administratoru asociācijas izstrādāto sektorālo risku novērtējumu, un nesniedza Maksātnespējas kontroles dienestam klienta izpētes dokumentus un informāciju. Soda nauda 400 euro Stājies spēkā  
8. 18.10.2022. Sandra Poļanska Nr. 00288 Novēršanas likuma 20. panta otrās daļas 1. punkts un 31.4 panta pirmās daļas 2. punkts Nekavējoties neziņoja FID par konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem un veicot darījuma izpēti, nav guvusi pārliecību par aizdomīga darījuma esamību Brīdinājums Stājies spēkā  
9. 23.01.2023. Ligita Dārzniece Nr. 00045 Novēršanas likuma 6. panta pirmā daļa, 11. panta pirmās daļas 1. punkts, 31.4 panta pirmās daļas 2. punkts un 38. panta pirmā daļa. Izstrādāja IKS pusotru gadu pēc tam, kad administratori tika noteikti par Novēršanas likuma subjektiem; veica Parādnieka izpēti desmit mēnešus pēc iecelšanas Parānieka maksātnespējas procesā; nekavējoties neziņoja FID par aizdomīgu darījumu; izpauda Parādnieka kreditoriem informāciju par ziņošanas faktu. Soda nauda 400 euro Stājies spēkā  
10. 10.03.2023. Zanda Kokare-Rode Nr. 00533 Novēršanas likuma 31.4 panta pirmās daļas 2. punkts, 25. panta pirmā daļa un 11.1 panta pirmās daļas 5. punkts Nekavējoties neziņoja FID par konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem un nenoskaidroja par Parādnieka pārstāvja politiski nozīmīgas personas statusa esamību vai neesamību no VID Datu bāzes, kā arī savlaicīgi nepārvērtēja klienta riska līmeni Soda nauda 250 euro Stājies spēkā  
11. 14.04.2023. Georgijs Orlovs Nr.00179 Novēršanas likuma 6. panta pirmā daļa, 11.1 panta otrā daļa, 37. panta otrā daļa un 37.2 pants Neizstrādāja profesionālās darbības risku novērtējumu; ilgstoši neizstrādāja Sistēmu un nenovērsa tajā konstatētos trūkumus; nenodrošināja Parādnieka izpētes pasākumu dokumentēšanu, visas klienta izpētes gaitā iegūtās informācijas glabāšanu un pēc Maksātnespējas kontroles dienesta kā uzraudzības un kontroles institūcijas pieprasījuma šo dokumentu uzrādīšanu; nenodrošināja Parādnieka izpētes apjoma atbilstību riska novērtējuma rezultātam Soda nauda 1000 euro Stājies spēkā  
12. 20.04.2023. Gundega Miķelsone Nr.00613 Novēršanas likuma 18. panta trešā un (31) daļa, 37. panta otrā daļa un 37.2 pants. Vairākkārt nesniedza Maksātnespējas kontroles dienestam noteiktajā termiņā pieprasīto informāciju un dokumentus saistībā ar Parādnieka izpēti; Parādnieka izpētes procesā nav nenodrošināta Parādnieka izpētes pasākumu dokumentēšana, visas klienta izpētes gaitā iegūtās informācijas glabāšana un pēc uzraudzības un kontroles institūcijas pieprasījuma tajā noteiktajā termiņā šo dokumentu uzrādīšana institūcijai; vairāk nekā gada laikā no Parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas neveica darbības Parādnieka PLG noskaidrošanai atbilstoši Parādnieka riska līmenim un, konstatējot, ka Parādnieka izpētes gaitā noskaidrotā informācija par PLG neatbilst UR vestajos reģistros reģistrētajai informācijai, ilgstoši nav paziņojusi par to UR. Soda nauda 200 euro Stājies spēkā  
13. 24.04.2023. Argita Jaunsleine Nr.00157 Novēršanas likuma 31.4 panta pirmās daļas 2. punkts, 25. panta pirmā daļa un 11.1 panta pirmās daļas 5. punkts Nekavējoties nav ziņots FID par konstatēto aizdomīgu darījumu Brīdinājums Stājies spēkā  
14. 05.06.2023. Kristīne Mergina Nr.00399 Novēršanas likuma 6. panta pirmā daļa, 7. panta pirmā daļa, 18. panta trešā daļa, 25. panta pirmā daļa, 37. panta otrā daļa un 37.2 pants Neizstrādāja IKS un neveica atbilstošu klienta izpēti pirms darījumu attiecību uzsākšanas, nenoskaidroja Parādnieka patiesā labuma guvēja vai tā patiesā labuma guvēja politiski nozīmīgas personas vai arī politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa, vai ar politiski nozīmīgu personu ir/nav cieši saistītas personas statusu, kā arī neveica klienta izpētes iegūto dokumentu dokumentēšanu un glabāšanu Soda nauda 350 euro Stājies spēkā  
15. 19.06.2023. Mareks Krūcis Nr. 00166 Novēršanas likuma 31.4 panta pirmās daļas 2. punkts Nekavējoties nav ziņojis FID par konstatētajiem aizdomīgajiem darījumiem Soda nauda 200 euro Stājies spēkā  
16. 28.09.2023. Dzintars Risters Nr.00189 Novēršanas likuma 6. panta pirmā daļa un 37.2 pants Divas reizes nav sniedzis atbildes uz MKD pieprasījumu saistībā ar Novēršanas likuma prasību izpildi Parādnieka maksātnespējas procesā, kā arī  neiesniedza termiņā aktualizētus un izlabotus Dokumentus saistībā ar Novēršanas likuma prasību izpildi  Soda nauda 100 euro Stājies spēkā  
17. 18.10.2023. Larisa Šaicāne Nr.00451 Novēršanas likuma 6.panta pirmā daļa un 7.panta pirmā daļa Trīs gadus, kopš administratori noteikti par Novēršanas likuma subjektiem, nav izstrādāts IKS un secīgi nav veikta Parādnieka izpēte un darījumu uzraudzība Soda nauda 700 euro Stājies spēkā  
18. 20.12.2023. Romāns Žeglovs Nr.00094 Novēršanas likuma 6. panta pirmā daļa, 37. panta otrā daļa un 37.2 pants Nav veicis profesionālās darbības risku novērtējumu, tostarp arī starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējumu, kā arī neveicot klienta izpētes iegūto dokumentu dokumentēšanu un glabāšanu Soda nauda 400 euro Par pieņemto lēmumu iesniegts pieteikums Administratīvajā rajona tiesā  

Dati vēl nav uzkrāti