Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas likuma 45. panta pirmās daļas 10. punktu likuma subjektus – maksātnespējas procesa administratorus, NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildē uzrauga un kontrolē biedrība "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (Administratoru asociācija) un Maksātnespējas kontroles dienests daļā par sankciju piemērošanu. Atbilstoši NILLTPF novēršanas likuma 77. panta pirmajai daļai Maksātnespējas kontroles dienests var administratoram piemērot NILLTPF novēršanas likuma noteiktās sankcijas pēc Administratoru asociācijas ierosinājuma vai bez tā, ja Maksātnespējas kontroles dienests uzraudzības un kontroles pasākumus veicis patstāvīgi.

Par šiem pārkāpumiem likuma subjektam – administratoram, var tikt piemērotas sankcijas:

  • nav sniegta Administratoru asociācijai vai Maksātnespējas kontroles dienestam likumā paredzētā informācija noteiktajā termiņā;
  • nav ieviesta iekšējās kontroles sistēma;
  • iekšējās kontroles sistēma ieviesta, bet faktiski savu funkciju nepilda vai iekšējās kontroles sistēmā nav nodrošināta atbilstoša NILLTPF novēršanas riskiem klienta sākotnējā izpēte;
  • nav veikta klienta izpēte, darījumu attiecību un darījumu uzraudzība;
  • ir veikta klienta identifikācija un izpēte, bet dokumentējot izpēti ir pieļautas būtiskas nepilnības;
  • nav ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgu finanšu darījumu;
  • nav ievērotas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/847 par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju nostādnes;
  • nav reģistrēts Finanšu izlūkošanas dienestam sniegtais ziņojums un nav nodrošināta tā pieejamība Administratoru asociācijai un Maksātnespējas kontroles dienestam;
  • nav izstrādāta klienta izpētes kārtība, nav izstrādāta darījumu, par kuriem iesniedzama aizdomīgu darījumu konstatēšanas kārtība un ziņošanas kārtība Finanšu izlūkošanas dienestam vai nav izstrādāta dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība.

Maksātnespējas kontroles dienesta pārbaužu pamatprincipi un pārbaužu veikšanas kārtība noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā

Ieteikumi sankciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem noteikšanai maksātnespējas procesa administratoriem

Recommendations for imposing sanctions on Administrators of Insolvency Proceedings for violations of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing

Dati vēl nav uzkrāti