Maksātnespējas kontroles dienests īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos un aizsargā darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā. 

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

 1.  

Administratoru* un TAP** uzraugošo personu uzraudzība – klātienes un neklātienes pārbaudes, plānotās un neplānotās pārbaudes, disciplinārlietas ierosināšana pret TAP uzraugošo personu un administratoru

 1.  

Sūdzību izskatīšana

 1.  

Administratīvā pārkāpuma procesa lietu izskatīšana/pārsūdzības lietu izskatīšana

 1.  

Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas darbības nodrošināšana 

 1.  

Administratoru pretendentu eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu organizēšana  

 1.  

Administratora amata darbības jautājumu nodrošināšana 

 1.  

Sekretariāta funkciju nodrošināšana (disciplinārlietu komisija, eksaminācijas komisija, Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome) 

 1.  

Lēmumu par Maksātnespējas likuma 118.1 pantā noteikto deponēto līdzekļu izmaksu pieņemšana 

 1.  

NILLTPFN*** likuma prasību nodrošināšana (pārbaudes, lēmumu pieņemšana par sankciju piemērošanu) 

 1.  

Administratora amata pretendentu saraksta uzturēšana

 1.  

Darbinieku prasījumu garantiju fonda administrēšana (t.sk. kreditora tiesību īstenošana) 

 1.  

Darbinieku prasījumu apmierināšana 

 1.  

Maksātnespējas procesa izmaksu segšana 

 1.  

Maksātnespējas procesa depozīta konta administrēšana, lēmumu par izmaksu pieņemšana 

 1.  

Sabiedrības informēšana par maksātnespējas politikas īstenošanas rezultātiem un maksātnespējas jomas aktuālajiem jautājumiem (t.sk. informācijas apkopošana, nodošana atvērtajiem datiem, statistikas veidošana un publiskošana) 

 1.  

Viedokļu par maksātnespējas jomu sagatavošana, to publicēšana, personu konsultēšana

 1.  

Kvalifikācijas pilnveides pasākumu organizēšana 

 1.  

Administratora amata apliecību izdošana

* maksātnespējas procesa administrators

** tiesiskās aizsardzības process

*** Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu kontrole un uzraudzība ir viens no galvenajiem Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem, ko tas veic, lai īstenotu valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos. 

Pārbaudes 

Maksātnespējas kontroles dienests veic administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas plānotās, neplānotās, ieteikumu ieviešanas pārbaudes. 

Pārbaudes nodrošina iespēju savlaicīgi un vispusīgi pārliecināties par administratora rīcības atbilstību maksātnespēju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām konkrētā maksātnespējas procesā. 

Pārbaudes rezultātā tiek sagatavots ar iebildumiem, pozitīvs vai negatīvs ziņojums. Atkarībā no pārkāpuma būtības, pēc ziņojuma sagatavošanas Maksātnespējas kontroles dienests var pieņemt lēmumu 

 • par pārkāpuma atzīšanu, tostarp tiesiskā pienākuma uzlikšanu; 
 • iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu; 
 • sniegt ziņojumu Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram par administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas rīcības izvērtēšanu disciplinārlietas ietvaros u.c. 

Sūdzības 

Sūdzību ir tiesības iesniegt kreditoram, komercsabiedrībai (tiesiskās aizsardzības procesā), fiziskajai personai (šīs personas maksātnespējas procesā), parādnieka pārstāvim (juridiskās personas maksātnespējas procesā) vai trešajai personai, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas. 

Sūdzības iesniegšanas noilgums ir viens gads pēc tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa izbeigšanas dienas. Jāņem vērā, ka gan procesa laikā, gan pēc procesa pabeigšanas sūdzība ir iesniedzama triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditora, fiziskās personas, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības. 

Maksātnespējas kontroles dienests neizskata sūdzības par administratora lēmumiem, kuru pamatā ir strīds par tiesībām, vai arī maksātnespēju reglamentējošajās normās ir paredzēta cita kārtībā, kādā iesniedzama sūdzība par administratora rīcību un lēmumiem. 

Saņemot ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu saistībā ar pārkāpumiem maksātnespējas procesos un tiesiskās aizsardzības procesos, Maksātnespējas kontroles dienests triju darba dienu laikā pieņem lēmumu par: 

 • administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu; 
 • atteikšanos uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu; 
 • materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības Valsts policijai iespējama noziedzīga nodarījuma izvērtēšanai. 

Soda apmērs 

Par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, Maksātnespējas kontroles dienests ir tiesīgs uzlikt naudas sodu no 20 līdz 300 naudas soda vienībām (100 līdz 1500 euro), vienlaikus izvērtējot nepieciešamību atņemt parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās. 

Maksātnespējas kontroles dienests var ierosināt disciplinārlietu pret tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu un administratoru par: 

 • normatīvo aktu būtisku pārkāpumu; 
 • profesionālās ētikas normu būtisku pārkāpumu; 
 • sistemātiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem; 
 • pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu; 
 • valstij, parādniekam vai kreditoriem nodarītiem zaudējumiem, ja zaudējumu apmērs pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Ierosināto lietu izskata disciplinārlietu komisija. 

Maksātnespējas kontroles dienests veic maksātnespējas procesa administratoru eksamināciju, organizējot: 

 • Maksātnespējas procesa administratora pretendentu eksāmenu ne retāk kā reizi divos gados. Pēc administratora iecelšanas amatā Maksātnespējas kontroles dienesta direktors izdod administratoram viņa amata apliecību, kuras derīguma termiņš ir divi gadi. 
 • Maksātnespējas procesa administratora kvalifikācijas eksāmenu ne retāk kā trīs reizes gadā. Maksātnespējas kontroles dienesta direktors pēc administratoru eksāmenu vērtējumu saņemšanas, pamatojoties uz komisijas sniegto vērtējumu pieņem lēmumu par administratora amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu vai par atteikumu pagarināt administratora amata apliecības derīguma termiņu. 

Administratora eksāmens un kvalifikācijas eksāmeni tiek organizēti atbilstoši eksaminācijas komisijas norādītajiem eksāmenu organizēšanas datumiem. 

 

Darbinieku prasījumi tiek segti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kura turētājs un pārvaldītājs ir Maksātnespējas kontroles dienests. 

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darbinieku prasījumi ir sedzami par noteiktu periodu: 

 • darba samaksu un atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (kopā nepārsniedzot 92 kalendāra dienas); 
 • atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (nepārsniedzot 28 kalendāra dienas); 
 • atlaišanas pabalstu, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (par 30 kalendāra dienām). 

Veicot no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamo darbinieku prasījumu aprēķinu, maksimālais katram prasījumam izmaksājamais apmērs ir piesaistīts pusotras minimālās mēnešalgas apmēram.

Pirms maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā ir maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā Maksātnespējas kontroles dienests speciāli izveidotajā kontā. 

Iesniedzot maksātnespējas procesa pieteikumu, jāpievieno dokumentu, kas apliecina maksātnespējas procesa depozīta samaksu. Depozīts iemaksājams gan juridiskās, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā. 

Juridiskās personas procesā depozīta mērķis ir segt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksas. Tas izmaksājamas pieteikuma iesniedzējam, administratoram vai ieskaitāmas Valsts kasē, ja tam ir pamats. 

Fiziskās personas maksātnespējas procesā depozīts izmantojams, lai segtu administratora atlīdzībuja maksātnespējas process tiek pasludināts. Ja maksātnespējas process netiek pasludināts, tad depozīts izmaksājams parādniekam.