Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konsta­tēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas Maksātnespējas kontroles dienestā  ir:

  • Disciplinārlietu komisija -  Disciplinārlietu komisijas sekretāre, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Ilze Grandsberga, tālr. 67099153ilze.grandsberga@mkd.gov.lv
  • Maksātnespējas regulējuma pilnveidošanas darba grupa -  direktora vietniece uzraudzības jautājumos Alla Ličkovska, tālr. 67099100alla.lickovska@mkd.gov.lv
  • Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome -  Konsultatīvās padomes sekretāre, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, tālr. 67099160karina.paturska@mkd.gov.lv
  • Eksaminācijas komisija - Eksaminācijas komisijas sekretāre, Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Ieva Lielmane, tālr. 67099103ieva.lielmane@mkd.gov.lv