Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 13.1 panta pirmo daļu maksātnespējas procesa administratoru (turpmāk – administrators) pēc administratora eksāmena nokārtošanas ar rīkojumu amatā ieceļ Maksātnespējas kontroles dienests direktors.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 15. panta pirmajai daļai administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas. 

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumi Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) nosaka apmācības kursa minimālo saturu un apjomu (3. punkts), kā arī apliecinājumā par apmācības kursa noklausīšanos iekļaujamās ziņas (minēto noteikumu 4. punkts).

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmo un otro daļu pēc iecelšanas amatā administrators reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā administratora kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas, kārto kvalifikācijas eksāmenu. Administratoru kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 3. punktā norādītajās jomās 32 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā.