Maksātnespējas kontroles dienests regulāri sadarbojas ar nozares nevalstiskajām organizācijām, konsultējoties par priekšlikumiem normatīvo aktu sagatavošanā, strādājot darba grupās, īstenojot kopīgas iniciatīvas un pārrunājot risinājumus maksātnespējas jomā konstatētajiem problēmjautājumiem, tādā veidā veicinot gan nevalstiskā sektora līdzdalību lēmuma pieņemšanas procesos, gan sekmējot informācijas apmaiņu un sociālo dialogu. Maksātnespējas kontroles dienests un nevalstisko organizāciju veiksmīgas sadarbības rezultātā rasti risinājumi maksātnespējas jomas sakārtošanā un nodrošināta sabiedrības izpratnes veicināšana par maksātnespējas procesa būtību un godprātīgu tā īstenošanu.  

Maksātnespējas kontroles dienests sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām: 

  • kuru darbības joma un izvirzītie mērķi atbilst Maksātnespējas kontroles dienesta kompetenču jomām;
  • ar kurām ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība konkrētās jomas politikas veidošanā un īstenošanā;
  • kuras izrāda pašiniciatīvu un var dot vērtīgu ieguldījumu maksātnespējas jomas pilnveidošanā.

Sadarbības partneri: