Maksātnespējas kontroles dienests ir valsts iestāde, kuras darbu pārrauga tieslietu ministrs.

Maksātnespējas kontroles dienestu vada direktors. Lielākā daļa Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieku ir ekonomisti vai juristi.

Maksātnespējas kontroles dienests uzrauga administratorus. Administratori nav Maksātnespējas kontroles dienesta darbinieki.

Maksātnespēja

Maksātnespēja ir tad, ja cilvēkam vai uzņēmumam nav naudas un viņi nevar samaksāt savus parādus. Tad parādnieks var vērsties tiesā ar pieteikumu par maksātnespēju un tiesa var ierosināt maksātnespējas lietu.

Maksātnespējas lietu vada maksātnespējas administrators. Administratora kandidāts konkrētā maksātnespējas procesā tiek automatizēti izvēlēts no administratoru pretendentu saraksta, izmantojot tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu atlasi.* Tiesa ieceļ administratoru, lai viņš nodrošina visas tās darbības, kas likumos ir paredzētas.

Darbinieku aizsardzība

Ja darba devējs ir maksātnespējīgs, tad šī uzņēmuma darbinieki var saņemt no garantiju fonda darba devēja neizmaksāto:

  • darba samaksu

  • ikgadējā atvaļinājuma naudu

  • atlīdzību par A slimības lapu

  • atlīdzību par neizņemto atvaļinājumu vai dīkstāvi

  • atlaišanas pabalstu

  • nodokļus, kuri saistīti ar iepriekš nosauktajām izmaksām.

Lai saņemtu darba devēja neizmaksāto darba samaksu, jāiesniedz kreditora prasījums administratoram, kurš to pārbaudīs un vērsīsies Maksātnespējas kontroles dienestā ar iesniegumu. Ja viss atbildīs likumos noteiktajam, Maksātnespējas kontroles dienests likumos noteiktajos termiņos un apmērā segs darba devēja neizmaksāto darba samaksu.

Maksātnespējas kontroles dienests atrodas Rīgā, Mārstaļu ielā 19. Ar mums var sazināties pa telefonu 67099100 vai, sūtot e-pasta vēstuli uz pasts@mkd.gov.lv.

*Maksātnespējas likuma 19. un 59. pants