Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde,

kas īsteno valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargājot:

 • darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas gadījumā;
 • valsts un sabiedrības intereses tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

No 2018.gada 1.jūlija iestādei ir mainīts nosaukums: iepriekš - Maksātnespējas administrācija, tagad - Maksātnespējas kontroles dienests.

Ar ko nodarbojas Maksātnespējas kontroles dienests?
 • īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos;
 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā.
 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas kontroles dienestam šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras Maksātnespējas kontroles dienestam uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu; 
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai.

Ētikas kodekss nosaka Maksātnespējas kontroles dienesta ierēdņu un darbinieku

 • profesionālās ētikas pamatprincipus
 • tiesības, pienākumus un uzvedību
 • ētikas pamatprincipus komunikācijā ar lobētājiem
 • darbības, kas vērstas uz interešu konfliktu novēršanu
 • profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu izvērtēšanas kārtību
 • ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību

 

Maksātnespējas kontroles dienests piedalās iniciatīvā "Konsultē vispirms"un īsteno šādus principus:

 • uz klientu vērsta valsts uzraudzība un pakalpojumi;
 • padomi uzņēmumiem, lai sasniegtu atbilstību prasībām;
 • riska novērtējumā balstīta uzraudzības stratēģija

"Konsultē vispirms" MKD darbībā