attēls

Maksātnespējas kontroles dienests ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde.

Maksātnespējas kontroles dienesta darbības mērķi: 

 • īstenot valsts politiku tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos,
 • aizsargāt darbinieku intereses viņu darba devēja maksātnespējas procesā.

Maksātnespējas kontroles dienesta funkcijas: 

 • izlemt ar administratora amata darbību saistītos jautājumus;
 • uzraudzīt administratoru darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu darbību;
 • turēt un rīkoties ar darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • apmierināt darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās personas maksātnespējas procesa izmaksu segšanu no Maksātnespējas kontroles dienestam šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos nodrošināt juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu vai pārskaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos;
 • veikt citas funkcijas, kuras Maksātnespējas kontroles dienestam uzticētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumi funkciju īstenošanai: 

 • pārbaudīt administratora darbības likumību maksātnespējas procesā;
 • izskatīt sūdzības par administratoru lēmumiem un rīcību;
 • izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajai kompetencei;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējas procesa administratoru iesniegumus par maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu, maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu;
 • organizēt administratora eksāmenu un kvalifikācijas eksāmenu; 
 • iecelt amatā administratorus;
 • atbrīvot, atcelt un atstādināt no amata administratoru, kā arī apturēt administratora amata darbību;
 • veikt tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu uzraudzību un izskata sūdzības par to rīcību;
 • organizēt maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas pilnveidošanu;
 • pieņemt un izskatīt maksātnespējīgo darba devēju administratoru iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai;

attēls