1.Lai iesniegtu savu kreditora prasījumu, izmantojot EMUS e-pakalpojumus, Jums nepieciešams ieiet EMUS e-pakalpojumu mājaslapā: https://emuspublic.ta.gov.lv/Autentif

2.Jāizvēlas šo pogu un jānospiež “Turpināt”:

3. Jāatrod uzņēmumu (BRAVO EVENTS  vai 40103921831) un jānospiež poga “Atvērt” un “Jauns kreditors”:

4. Jāievada informācija par kreditoru (vārds, uzvārds un pers.kods ielasīsies automātiski no Latvija.lv un tos nav jālabo) un jānospiež “Saglabāt” (pie “Ieinteresētā persona” jānorāda “Nē”, ja neesat SIA ,,BRAVO EVENTS” dibinātājs, dalībnieks (akcionārs) vai biedrs, pārvaldes institūciju loceklis vai to radinieks un laulātais):

5.Sadaļā “Pamatojošo dokumentu datnes” ir jāpievieno dokumentus, kas pamato Jūsu prasījumu (piemēram, biļetes, maksājuma uzdevums u.c.) un jānospiež “Saglabāt”:

6. Sadaļā “Kreditora prasījums” ir jāpievieno prasījuma summa (piem.biļešu summa kā galvenais prasījums, bet blakus prasījums 0, ja nav procenti u.tml.), prasījuma pamatojuma apraksts (piem.biļešu pirkums par nenotikušo koncertu u.tml.), jāizvēlas pievienotā pamatojošā dokumenta datne (to pievieno vispirms un šajā sadaļā tikai attiecina, jānorāda nenodrošināts prasījuma veids, ja prasījums nav nodrošināts ar hipotēku u.tml. un jānospiež “Saglabāt”:

7.Kad tiks ievadīta visa nepieciešamā informācija, nepieciešams nospiest pogu “Iesniegt kreditora prasījumu”. Jūsu prasījuma statusam ir jābūt: “Iesniegts MPA”, kā arī laukā  “MPA Lietv.Nr.” ir jābūt reģistrācijas Nr.

Pēc kreditora prasījuma iesniegšanas administrators to izskatīs un pieņems lēmumu par prasījuma atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī var lūgt precizēt kreditora prasījumu, ja tajā būs trūkumi, par ko saņemsiet dokumentu no administratora. Ja par kreditora prasījumu nav strīda, tad administrators iekļaus Jūsu kreditora prasījumu kopā ar citu kreditoru prasījumiem dokumentā “Kreditoru prasījumu reģistrs”, kuru nosūtīs Jums.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators izvērtēs parādnieka mantu un sagatavos dokumentu “Mantas pārdošanas plāns”, ja uzņēmumam ir manta vai dokumentu “Ziņojums par mantas neesamību”, ja parādniekam nav mantas. Pēc minēto dokumentu sastādīšanas tiks realizēta parādnieka manta un tiks sagatavots dokuments “Izmaksu saraksts un kreditoru prasījumu segšanas plāns”, kurā būs norādīti saņemtie naudas līdzekļi no parādnieka mantas, maksātnespējas procesa izmaksas, kā arī naudas līdzekļi, kas paliek pāri atzīto kreditoru prasījumu segšanai atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajai prioritātei, kas būs maksātnespējas procesa beigu stadijā, kurā kreditoriem tiks segti atzītie kreditoru prasījumi, ja būs pieejami naudas līdzekļi.

ELEKTRONISKĀ MAKSĀTNESPĒJAS UZSKAITES SISTĒMA (EMUS) ir vienota elektroniska platforma visām maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām, kas nodrošina informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām.

Pieslēgšanās saite uz EMUS e-pakalpojumu. Pieejama arī MKD tīmekļvietnes sākuma lapā!

Skaidrojošas infografikas un video

VIDEO: Ko nodrošina Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS)

Informatīvs video materiāls par EMUS sagatavots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā 

“Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

INFOGRAFIKA: Kas ir Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) un tās e-pakalpojums

VIDEO: Kreditors un Elektroniskā maksātnespējas uzskaites sistēma (EMUS) par to kā, elektroniski iesniegt kreditora prasījumu un būt informētam par maksātnespējas procesu.

EMUS sniedz iespēju:

maksātnespējas procesa administratoriem un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošajām personām 

  • kārtot maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu  lietvedību
Pieslēgties EMUS (administratoriem un uzraugiem)

kreditoriem un parādniekiem

  • iesniegt kreditora prasījumu un piekļūt detalizētai maksātnespējas procesa un tiesiskā aizsardzības procesa informācijai
Pieslēgties EMUS (kreditoriem un parādniekiem)

iesaistītajām institūcijām, tai skaitā Maksātnespējas kontroles dienestam 

  • veikt neklātienes uzraudzību un kontroli Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā 

Vispārīgie jautājumi - 67099160
Ar rindu un amata darbību saistītiem jautājumiem - 67099156
Vispārīgi jautājumi un ar administratora darbības pārskatiem saistīti jautājumi - 67099136, 67099151
Ar lietvedības vešanu saistītiem jautājumiem - 67099169, 67099130
Ar kreditoru prasījumiem un darbinieku prasījumiem saistītiem jautājumiem - 67099105, 67099112, 67099171, 67099110

Tāpat ar EMUS darbību saistītos jautājumus var rakstīt, sūtot interesējošos jautājumus uz e-pastu info.emus@mkd.gov.lv

Maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas, kreditori, parādnieki un tos pārstāvošās personas  EMUS autorizējas, izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu (www.latvija.lv). 

Ārzemnieka elektroniskās identifikācijas līdzeklis - ārzemnieka eID karte nodrošinās ārzemniekam iespēju pilnvērtīgi darboties elektroniskajā vidē: izmantot valsts e-pakalpojumus, lietot e-adresi, lai nodrošinātu komunikāciju ar valsts iestādēm, elektroniski identificēties un parakstīt dokumentus, tādējādi - kopumā lietot plašu valsts sniegto pakalpojumu klāstu. Tā ļaus ērti un ātri apliecināt savu identitāti iestādēs un uzņēmumos Latvijā.

Ja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesos iesaistītā persona ir ārzemnieks, kuram nav pieejams autorizācijas rīks www.latvija.lv, lūgums sazināties, rakstot uz e pastu info.emus@mkd.gov.lv