Maksātnespējas procesos, kas uzsākti saskaņā ar Maksātnespējas likumu (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) (saskaņā ar Maksātnespējas likuma 5.panta otro daļu tiesā ierosināta maksātnespējas procesa lieta pēc 2007.gada 31.decembra), administrators veic darbības saskaņā ar Maksātnespējas likuma un saskaņā ar šo likumu izdoto Ministru kabineta noteikumu normām.

Būtiskākās izmaiņas un ierobežojumi, kas attiecas tikai uz maksātnespējas procesiem, kas uzsākti atbilstoši Maksātnespējas likumam (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim):

• saskaņā ar Civilprocesa likuma 363.7 panta septītās daļas 3.punktu maksātnespējas procesa izmaksas, kas radušās līdz tiesas spriedumam maksātnespējas procesa lietā, apstiprina tiesa.

• saskaņā ar MK noteikumu Nr. 865 16.punktu, administrators ir tiesīgs saņemt papildu atlīdzību 4,50 latus (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu ir piešķirti naudas līdzekļi viņa prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda.

• iesnieguma par naudas līdzekļu piešķiršanu administratora atlīdzības segšanai iesniegšanas termiņš – 2 mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

Neievērojot minēto termiņu, administratoram zūd tiesības saņemt atlīdzību no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (tajā skaitā papildu atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku);

Minētais termiņš attiecas arī uz iepriekšējo (-iem) administratoru (-iem), ja notikusi administratoru maiņa (MK noteikumu Nr. 865 21.1.apakšpunkts).

• ja administrators ar tiesas lēmumu ir atcelts no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā maksātnespējas procesā viņa pieļautā pārkāpuma dēļ, administrators nav tiesīgs saņemt atlīdzību no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem (tajā skaitā papildu atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) par katru darbinieku).

Iesnieguma iesniegšana 

Ja maksātnespējas procesā nepietiek līdzekļu maksātnespējas procesa izmaksu segšanai, administrators iesniedz iesniegumu Maksātnespējas administrācijai atbilstoši MK noteikumu Nr.865 nosacījumiem.

Administrators iesniedz iesniegumu maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanai, aizpildot MK noteikumu Nr.865 pielikumu veidlapu Nr.1 (pieprasot līdzekļus maksātnespējas procesa izdevumu segšanai) un Nr.2 (pieprasot līdzekļus administratora atlīdzības segšanai).

Iesniegums līdzekļu piešķiršanai administratora atlīdzības segšanai jāiesniedz Maksātnespējas administrācijā divu mēnešu laikā pēc parādnieka izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

MK noteikumi Nr.865

 

Piešķirto naudas līdzekļu statuss 

Administratoram nav jāpieņem lēmums par Maksātnespējas administrācijas nenodrošinātā kreditora prasījuma atzīšanu un Maksātnespējas administrācija nav jāiekļauj kreditoru prasījumu reģistrā. Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu izdevumu segšanai apmērs norādāms parādnieka bilances Pasīvu daļā iedaļas "kreditori" grupas "īstermiņa kreditori" postenī "pārējie kreditori".

Piešķirto naudas līdzekļu atmaksa 

Pēc tam, kad Maksātnespējas administrācija izmaksājusi piešķirtos līdzekļus maksātnespējas procesa izdevumu segšanai, Maksātnespējas administrācijai ir tiesības atgūt tās piešķirtos līdzekļus izdevumu segšanai.

To nodrošina administrators, atmaksājot Maksātnespējas administrācijas piešķirtos naudas līdzekļus izdevumu segšanai, ņemot vērā Maksātnespējas likumā (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) noteikto izdevumu segšanas kārtību konkrētā maksātnespējas procesa stāvokļa risinājuma īstenošanā, kā arī MK noteikumu Nr.865 9.punktā noteiktos gadījumus un termiņus.

Ja faktiskie (kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprinātie) maksātnespējas procesa izdevumi ir mazāki par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, administrators atmaksā neizlietotos naudas līdzekļus izdevumu segšanai, pārskaitot tos Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms noslēguma kreditoru sapulces.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) 183.panta pirmo daļu maksātnespējas procesa izdevumi ir kreditoru sapulcē vai tiesā apstiprināti izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa likumīgu un efektīvu norisi. Tātad, ja maksātnespējas procesa izdevumi nav apstiprināti kreditoru sapulcē vai tiesā, tie netiek segti no Maksātnespējas administrācijai šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Tādējādi, ja Maksātnespējas administrācijas piešķirto līdzekļu apmērs izdevumu segšanai ir lielāks nekā kreditoru sapulcē un tiesā apstiprināto izdevumu apmērs, administratoram jāatmaksā Maksātnespējas administrācijai tās piešķirtie līdzekļi izdevumu segšanai, kuri nav apstiprināti tiesā vai kreditoru sapulcē.