Tiesiskās aizsardzības process (TAP) un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process (ĀTAP) ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. TAP nepalīdzēs parādniekam atjaunot savu maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidras vīzijas un biznesa plāna, kā restrukturizēt savu uzņēmējdarbību. Pēc sekmīgas TAP īstenošanas parādnieks ir nokārtojis savus parādus un sekmīgi turpina uzņēmējdarbību.

TAP uzsākšana

TAP uzsākšanu var lūgt juridiskās personas, personālsabiedrības, individuālais komersants, ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un lauksaimniecības produktu ražotājs, iesniedzot tiesā pieteikumu. Parādniekam TAP nav obligāts un nav pienākums par to iesniegt pieteikumu. TAP ir parādnieka brīvprātīga izvēle, ja tam radušās vai tuvākajā laikā radīsies finansiālas grūtības un tas vēlas turpināt veiksmīgu saimniecisko darbību.

Parādniekam, iesniedzot TAP pieteikumu ir jāiemaksā valsts nodeva – nodeva par darbības veikšanu – pieteikuma izskatīšanu tiesu iestādē. Valsts nodevas apmērs ir 145 eiro.

TAP tiek uzsākts brīdī, kad tiesa pieņem TAP pieteikumu un ierosina TAP lietu ar lēmumu.

Ar TAP ierosināšanas brīdi:  

 • tiek apturēta spriedumu izpildes lietvedība pret parādnieku;
 • aizliegts nodrošinātajam kreditoram prasīt ieķīlātās parādnieka mantas pārdošanu, izņemot, ja tas rada būtisku kaitējumu šā kreditora interesēm (tajā skaitā pastāv ieķīlātās mantas iznīcināšanas draudi, ievērojami samazinājusies ieķīlātās mantas vērtība);
 • aizliegts kreditoram iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu;
 • aizliegts veikt parādnieka likvidāciju; 
 • apturas līgumsoda pieaugums;
 • apturas procentu pieaugums; 
 • apturas nokavējuma naudas (arī tad, ja tā noteikta kā līgumsods) pieaugums;
 • apturas nodokļu prasījumu nokavējuma naudas pieaugums.

Parādniekam ir pienākums informēt tiesu izpildītāju, kura lietvedībā atrodas lietas par piespriesto, bet no parādnieka nepiedzīto summu piedziņu un lietas par saistību izpildīšanu tiesas ceļā, par tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanu.

TAP plāns

Pēc TAP ierosināšanas parādniekam ir jāizstrādā TAP plāns, tas jāsaskaņo ar kreditoru vairākumu un jāiesniedz tiesā apstiprināšanai. Pēc TAP ierosināšanas vēl nav zināms, vai kreditoru vairākums saskaņos parādnieka izstrādāto plānu un vai tiesa to apstiprinās.

TAP plānā iekļaujamā informācija noteikta Maksātnespējas likuma 40.pantā. TAP plāns atspoguļo parādnieka faktisko finansiālo situāciju, plānotās metodes un naudas plūsmas prognozes finansiālo grūtību atrisināšanai. 

TAP plānu izstrādā pats parādnieks vai arī tā nolīgts speciālists. TAP plāns ir jāizstrādā 2 mēnešu laikā no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu ierosināt TAP lietu. Parādnieks var vienoties ar kreditoru vairākumu par TAP plāna izstrādes termiņa pagarināšanu vēl par 1 mēnesi, par pagarināšanu nekavējoties informējot tiesu. 

TAP plāns ir jāsaskaņo ar visiem parādnieka kreditoriem. Izstrādājot tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, parādniekam ir tiesības sasaukt kreditoru sapulci. TAP plāns uzskatāms par saskaņotu, ja to atbalsta gan nodrošinātie, gan nenodrošinātie kreditori šādā apmērā:

 • nodrošināto kreditoru grupā – nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas,  
 • nenodrošināto kreditoru grupā – tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas. 

Papildus kreditoru saskaņojumam administrators sniedz atzinumu tiesai par TAP plāna atbilstību Maksātnespējas likumam. Parādnieks izstrādāto un ar kreditoriem saskaņoto TAP plānu iesniedz tiesai apstiprināšanai. Ja tiesa to apstiprina, parādnieks uzsāk TAP plāna īstenošanu. TAP plāns pēc apstiprināšanas tiesā ir saistošs arī tiem kreditoriem, kuri nav devuši piekrišanu TAP plānam. 

TAP īstenošanas termiņš 

TAP īstenošanas termiņš ir 2 gadi no dienas, kad tiesa apstiprinājusi TAP plānu. TAP īstenošanas termiņu var pagarināt vēl par 2 gadiem, ja tam piekrīt kreditoru vairākums. Šādā gadījumā TAP plāns ir jāgroza, jāsaskaņo ar kreditoru vairākumu un jāiesniedz apstiprināšanai tiesā. 

TAP uzraugošā persona

Sākot ar 2017.gada 1.jūliju TAP uzrauga TAP uzraugošā persona – jebkura rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā, ja par šo personu vienojas kreditoru vairākums. Izņēmums ir personas, uz kurām attiecas Maksātnespējas likuma 12.3panta otrajā un trešajā daļā noteiktie ierobežojumi. Šo regulējumu piemēro attiecībā uz tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti pēc 2017.gada 1.jūlija. Tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti līdz 2017.gada 30.jūnijam, piemērojamas Maksātnespējas likuma normas, kas bija spēkā attiecīgā procesa uzsākšanas dienā. 

Nodokļu administrācija TAP 
Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.2 panta pirmajai daļai, ja nodokļu maksātājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai tā grozīšanai nepieciešams saņemt nodokļu administrācijas rakstveida piekrišanu, nodokļu maksātājs 10 dienu laikā no dienas, kad tiesā ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, iesniedz nodokļu administrācijai iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija: 

 • komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;  
 • apstākļi, kuru dēļ komercsabiedrība nav spējīga izpildīt saistības;
 • visu komercsabiedrības aktīvu kopējā summa. 

Iesniegumam nodokļu maksātājs pievieno:

 • tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, kas sagatavots atbilstoši Maksātnespējas likumam;
 • bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu ar paskaidrojumiem par katru posteni, kuros ietverta informācija par laikposmu no gada sākuma un kuri sastādīti ne vēlāk kā mēnesi pirms tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma iesniegšanas tiesā.  

Ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns pēc nodokļu administrācijas lēmuma paziņošanas līdz tā apstiprināšanai tiesā precizēts vai izteikts jaunā redakcijā, nodokļu administrācija to izskata atkārtoti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.1 pantā norādītajā kārtībā. 

Parādnieka darbinieki TAP 

TAP piemērojamās metodes var attiecināt uz darbinieka darba samaksas prasījumiem, ja tam piekrīt attiecīgais darbinieks. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja nav saņemta darbinieka piekrišana atlikt nesamaksātās darba samaksas izmaksāšanu, sadalīt maksāšanu termiņos vai samazināt darba samaksas prasījuma summu, TAP plānā ir jāparedz, ka nesamaksātā darba samaksa darbiniekiem jāizmaksā nekavējoties pēc TAP īstenošanas. Parādnieka darbiniekam tiesiskās aizsardzības procesā nav piemērojams kreditora statuss. 

Parādnieka rīcības ierobežojumi TAP laikā

Parādniekam pēc TAP plāna apstiprināšanas un TAP īstenošanas laikā ir aizliegts:  

 • slēgt jebkādus darījumus vai veikt darbības, kas var pasliktināt viņa finansiālo stāvokli vai kaitēt kreditoru kopuma interesēm;  
 • izsniegt aizdevumus (kredītus);  
 • dot galvojumus, dāvināt vai ziedot, piešķirt parādnieka valdes un padomes locekļiem prēmijas vai cita veida mantisku papildu atlīdzību;  
 • atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām nekustamo īpašumu, izņemot, ja tas paredzēts TAP plānā; 
 • sadalīt un izmaksāt dividendēs peļņu;  
 • pildīt mantiskās saistības, kas nav ietvertas TAP plānā. 

Parādnieka pienākumi TAP laikā 

Parādniekam pēc TAP plāna apstiprināšanas un TAP īstenošanas laikā ir šādi pienākumi: 

 • pildīt TAP plānu; 
 • visu peļņu novirzīt TAP īstenošanai;
 • segt TAP izmaksas;  
 • ne retāk kā reizi mēnesī rakstveidā ziņot administratoram par TAP plāna izpildi; 
 • pēc administratora pieprasījuma nekavējoties rakstveidā sniegt viņam visas ziņas par TAP plāna īstenošanu un nodrošināt iespēju klātienē pārbaudīt parādnieka saimniecisko darbību un dokumentus;  
 • nekavējoties ziņot administratoram par jebkādiem apstākļiem, kuru dēļ parādnieks nespēs pildīt TAP plānu;  
 • paziņot administratoram par savas juridiskās adreses maiņu un jebkurām citām izmaiņām, kas ierakstāmas publiskajos reģistros;  
 • ziņot administratoram par katru būtisku notikumu parādnieka darbībā. 

TAP izbeigšana

TAP izbeidz tiesa pēc savas iniciatīvas vai pēc parādnieka pieteikuma, ja

 • TAP plāns nav saskaņots 2 mēnešu laikā no TAP ierosināšanas dienas ar kreditoru vairākumu; 
 • TAP plāns neatbilst Maksātnespējas likuma prasībām.  

Tiesa izbeidz TAP un pasludina juridiskās personas maksātnespējas procesu, ja parādniekam gada laikā otro reizi ierosināts TAP, bet tas nav pasludināts. Parādnieks iesniedz tiesai pieteikumu par TAP izbeigšanu, ja ir izpildījis TAP plānu. Parādnieks iesniedz tiesai maksātnespējas procesa pieteikumu, vienlaikus lūdzot izbeigt TAP, ja nespēj nokārtot TAP plānā noteiktās saistības.

Ja TAP plāns ir izpildīts un TAP izbeigts, parādniekam un tā kreditoriem noteiktie rīcības ierobežojumi tiek atcelti un parādnieks turpina darboties civiltiesiskajā apritē pilnā apmērā, kā pirms TAP. Gadījumā, ja tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna īstenošanai vai grozīšanai nepieciešams saņemt VID piekrišanu, ir jāievēro speciālie nosacījumi, kas noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.1 un 24.2 pantā.

Ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu var izmantot komercsabiedrība, kurai ir labas perspektīvas panākt vienošanos ar kreditoru vairākumu un nepastāv draudi, ka atsevišķi kreditori ar individuālu vēršanos pret komercsabiedrību, varētu būtiski apdraudēt tiesiskā aizsardzības procesa plāna izstrādi, saskaņošanu un tālāku īstenošanu. Ja sarunu ceļā vienošanās ar kreditoru vairākumu ir panākta, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšana tiesā ļauj to padarīt saistošu arī mazākuma kreditoriem, kā arī iegūt tiesiskā aizsardzības procesā noteikto aizsardzību.