Lai nodrošinātu mieru, drošību un tiesiskumu atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām un nacionālajām interesēm, tiek ieviestas nacionālās un starptautiskās sankcijas. Katra valsts var noteikt savas nacionālās sankcijas. 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā (turpmāk – Sankciju likums) ir noteikti gadījumi, kuros jāpiemēro ES vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

Sankciju likums attiecas uz visām personām (arī uz visiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem, tajā skaitā arī visiem nefinanšu sektora pārstāvjiem), un tām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās (t.sk. ES sankcijas) un nacionālās sankcijas.

Sankciju veidi

  1. Finanšu ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas pieder starptautisko publisko tiesību subjektam, fiziskai vai juridiskai personai, vai citam identificējamam sankciju subjektam vai ir sankciju subjekta valdījumā vai kontrolē.
  2. Civiltiesiskie ierobežojumi — ierobežojumi attiecībā uz visa veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem resursiem, ja šo darījumu rezultātā šie resursi maina īpašnieku, un šo darījumu mērķis ir radīt un darīt pieejamus finanšu līdzekļus vai cita veida ekonomiskos resursus sankciju subjektam.
  3. Ieceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi sankciju subjektam ieceļot, uzturēties vai šķērsot Latvijas teritoriju tranzītā. 
  4. Stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi — aizliegums sankciju subjektam pārdot, piegādāt, nodot, eksportēt vai citā veidā atsavināt vai darīt pieejamas noteikta veida stratēģiskas nozīmes vai citas likumā noteiktas preces.
  5. Tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi — aizliegts piedāvāt tūrisma pakalpojumus ceļošanai uz konkrētām teritorijām.

Sankciju saraksti

Finanšu izlūkošanas dienests uztur informāciju par sankciju subjektiem – fizisku vai juridisku personu vai citu identificējamu subjektu sarakstus, attiecībā uz kuriem noteiktas:

  • starptautiskās sankcijas – atbilstoši starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus pieņēmusi Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija, un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajā kārtībā; vai
  • nacionālās sankcijas – atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem un starptautiskajām tiesībām sankciju subjektam noteikti ierobežojumi, kurus Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētajā kārtībā noteicis Ministru kabinets.

Sankciju saraksti.

Kopš 2022. gada 23. februāra Eiropas Savienība ir noteikusi ierobežojošos pasākumus (sankcijas), reaģējot uz neizprovocēto un nepamatoto militāro agresiju, ko Krievijas Federācija īsteno pret Ukrainu, kā arī uz to, ka Krievijas Federācija atzina Ukrainas Doņeckas un Luhanskas apgabalu nevalstiski kontrolētās teritorijas par neatkarīgām. Sankciju saraksts tiek pastāvīgi pārskatīts un periodiski atjaunots Eiropas Savienības Padomes tīmekļvietnē.

Atjaunotais sankciju subjektu saraksts līdz 2022. gada 7. jūnijam:

Ja nepieciešamas XML datnes, tās var izņemt pēc nepieciešamības https://sankcijas.fid.gov.lv/ sadaļā "Lejuplādēt sankciju sarakstus" un izvēlēties XML formāta ES sarakstu. Meklētāja vietnē Finanšu izlūkošanas dienests nodrošina jaunāko informāciju XML formātā (ielasa to vienreiz stundā).

Noderīga informācija sankciju meklēšanā: