Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas ieņemt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punkts noteic, ka eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo tēmu katalogu, ko apstiprina eksaminācijas komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto savā tīmekļvietnē.

Ievērojot minēto, zemāk publicēts Eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprinātais tēmu katalogs "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs", 2019. gada 25. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi tēmu katalogā "Grozījumi Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogā", kā arī tēmu kataloga konsolidētā versija.

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks sagatavoti eksāmena jautājumi.

 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmajai daļai pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas periods), kārto administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Minētais pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecas arī uz administratoru, kura amata darbība ir apturēta, vai kurš ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratorus par plānotajiem kvalifikācijas eksāmenu norises datumiem.

Vienlaikus norādāms, ka eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus pēc iespējas tuvāk administratoram izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 66., 104., 105., 106., 107., 108., 109. un 111. punktā norādītos procesuālo darbību, kas veicamas pēc kvalifikācijas eksāmena norises, termiņus. 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam, norādot eksāmena norises datumu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību. Paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.

Saskaņā ar grozījumiem Maksātnespējas likumā pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no diviem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi (sk. pārejas noteikumu 75. – 81. punktu) paredz, kad administratoriem pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens. Minēto kvalifikācijas eksāmenu kārto arī tie administratori, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās. Norādām, ka tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis no pēdējā kvalifikācijas perioda sākuma līdz dienai, kad stājās spēkā Maksātnespējas likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar pārejas noteikumu 75. un 76. punktu, ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījumu izpildi.

Papildus informējam, ka atbilstoši Tieslietu ministrijas norādēm šobrīd apliecinājumi par Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem netiek izsniegti.

Vēršam uzmanību, ka nākošā kvalifikācijas eksāmena kārtošana daļai administratoru ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī un daļai 2024. gada oktobrī atkarīga no administratoram izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datuma atbilstoši attiecīgajam Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam, nevis Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) norādītajam datumam. Minētajā reģistrā norādītajam amata apliecības derīguma termiņa datumam ir deklaratīvs raksturs, lai, ievērojot maksātnespējas reģistra funkcionalitāti, nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā līdz iespējamam datumam, līdz kuram varētu būt pieņemts lēmums par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu.


Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no līdzšinējiem diviem gadiem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi (sk. pārejas noteikumu 75. – 81. punktu) paredz, kad administratoriem pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens.

Proti, tie administratori, kuru amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam ir līdz 2022. gada 31. martam, nākamo kvalifikācijas eksāmenu kārto ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī.

Savukārt administratori, kuru amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam ir laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim, nākamo kvalifikācijas eksāmenu kārto ne vēlāk kā 2024. gada oktobrī.

Lai būtu vieglāk izsekojams, kurā brīdī katram administratoram būs jākārto minētais kvalifikācijas eksāmens, aicinām skatīt arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) norādīto informāciju. Proti, ja administratora amata apliecības derīguma termiņš minētajā reģistrā norādīts:

1) 30.04.2024. − kvalifikācijas eksāmens jākārto ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī,

2) 31.10.2024. − kvalifikācijas eksāmens jākārto ne vēlāk kā 2024. gada oktobrī.

Vēršam uzmanību, ka kvalifikācijas eksāmena kārtošanas brīdis primāri atkarīgs no administratoram izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datuma atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam, nevis maksātnespējas reģistrā norādītajam datumam, kuram ir deklaratīvs raksturs. Proti,  attiecīgs datums maksātnespējas reģistrā norādīts, lai, ievērojot maksātnespējas reģistra funkcionalitāti, nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā.

Būtiski, ka minēto kvalifikācijas eksāmenu būs jākārto arī tiem administratoriem, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.


Likumdevējs paredzējis, ka administrators var lūgt vienu reizi pagarināt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas termiņu līdz nākamajai tuvākajai tā rīkošanas reizei:

1) ja kvalifikācijas eksāmens nav kārtots objektīvu apstākļu dēļ,

2) pēc administratora amata darbības apturēšanas vai atstādināšanas no amata termiņa beigām, ja amata darbība minētā kvalifikācijas eksāmena norises laikā ir apturēta vai viņš ir atstādināts no amata.

Vienlaikus uzsverams, ka šajos gadījumos amata apliecības derīguma termiņa sākuma datums tiks noteikts datums, kurā notika tas kvalifikācijas eksāmens, kuru administratoram bija pienākums kārtot saskaņā ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 75. vai 76. punktu.

Tāpat, lai nodrošinātu iespēju atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu tiem administratoriem, kuri, kārtojot šo pārejas noteikumu 75. un 76. punktā minēto kvalifikācijas eksāmenu, ir saņēmuši negatīvu vērtējumu vai objektīvu iemeslu dēļ šo eksāmenu nekārtoja, Maksātnespējas kontroles dienestam ir tiesības organizēt kvalifikācijas eksāmenu ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šo pārejas noteikumu 75. un 76. punktā minētā kvalifikācijas eksāmena norises dienas.

Tas nozīmē, ka atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajam, ja, piemēram, administrators nenokārtos vai objektīvu iemeslu dēļ nekārtos eksāmenu, kurš tiks organizēts ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī, viņam atkārtoti kvalifikācijas eksāmens būs jākārto ne vēlāk kā 2024. gada oktobrī. Savukārt nākamais atkārtotais eksāmens attiecīgi būs ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pēdējā kvalifikācijas eksāmena norises dienas.


Atgādinām, ka kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis no pēdējā kvalifikācijas perioda sākuma līdz dienai, kad stājās spēkā Maksātnespējas likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar pārejas noteikumu 75. un 76. punktu, ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījumu izpildi.

Tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem.

Vēršam uzmanību, ka valsts iestādes no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Tātad pieteikumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai svešvalodā pievienotajiem dokumentiem jāpievieno arī šo dokumentu tulkojums (nav nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums). Maksātnespējas kontroles dienesta svešvalodā izsniegto apliecinājumu var pievienot pieteikumam bez tulkojuma valsts valodā.

Papildus informējam, ka šobrīd ar Tieslietu ministriju tiek risināts jautājums saistībā ar apliecinājumu izsniegšanas iespēju par Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem.