Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas ieņemt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punkts noteic, ka eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo tēmu katalogu, ko apstiprina eksaminācijas komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto savā tīmekļvietnē.

Ievērojot minēto, zemāk publicēts Eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprinātais tēmu katalogs "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs", 2019. gada 25. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi tēmu katalogā "Grozījumi Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogā", kā arī tēmu kataloga konsolidētā versija.

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks sagatavoti eksāmena jautājumi.

 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.2 panta pirmajai daļai pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi divos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk – kvalifikācijas periods), kārto administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Minētais pienākums kārtot kvalifikācijas eksāmenu attiecas arī uz administratoru, kura amata darbība ir apturēta, vai kurš ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratorus par plānotajiem kvalifikācijas eksāmenu norises datumiem (skat. tabulu zemāk).

Vienlaikus norādāms, ka eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus pēc iespējas tuvāk administratoram izdotās amata apliecības derīguma termiņa beigām, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 66., 104., 105., 106., 107., 108., 109. un 111. punktā norādītos procesuālo darbību, kas veicamas pēc kvalifikācijas eksāmena norises, termiņus. 

11.10.2017. – 11.10.2019.

07.08.2019.

22.12.2017. – 22.12.2019.

16.10.2019.

01.03.2018. – 01.03.2020.

18.12.2019.

02.05.2018. – 02.05.2020.

26.02.2020.

27.06.2018. – 27.06.2020.

22.04.2020.

03.10.2018. – 03.10.2020.

05.08.2020.

19.02.2019. – 19.02.2021.

16.12.2020.


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam, norādot eksāmena norises datumu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību. Paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.