Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas ieņemt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punkts noteic, ka eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo tēmu katalogu, ko apstiprina eksaminācijas komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto savā tīmekļvietnē.

Ievērojot minēto, zemāk publicēts Eksaminācijas komisijas 2017. gada 27. jūnija sēdē apstiprinātais tēmu katalogs "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs", 2019. gada 25. jūnija sēdē apstiprinātie grozījumi tēmu katalogā "Grozījumi Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogā", kā arī tēmu kataloga konsolidētā versija.

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks sagatavoti eksāmena jautājumi.

 

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmenā eksaminācijas komisija pārbauda administratora teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu administratora amata pienākumus, kā arī šo zināšanu piemērošanas prasmi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto paziņojumu par pieteikšanos eksāmenam, norādot eksāmena norises datumu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību. Paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē ievieto ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena.

Saskaņā ar grozījumiem Maksātnespējas likumā pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no diviem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi (sk. pārejas noteikumu 75. – 81. punktu) paredz, kad administratoriem pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens. Minēto kvalifikācijas eksāmenu kārto arī tie administratori, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās. Norādām, ka tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis no pēdējā kvalifikācijas perioda sākuma līdz dienai, kad stājās spēkā Maksātnespējas likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar pārejas noteikumu 75. un 76. punktu, ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījumu izpildi.

Papildus informējam, ka atbilstoši Tieslietu ministrijas norādēm šobrīd apliecinājumi par Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem netiek izsniegti.

Vēršam uzmanību, ka nākošā kvalifikācijas eksāmena kārtošana daļai administratoru ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī un daļai 2024. gada oktobrī atkarīga no administratoram izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datuma atbilstoši attiecīgajam Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam, nevis Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) norādītajam datumam. Minētajā reģistrā norādītajam amata apliecības derīguma termiņa datumam ir deklaratīvs raksturs, lai, ievērojot maksātnespējas reģistra funkcionalitāti, nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā līdz iespējamam datumam, līdz kuram varētu būt pieņemts lēmums par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu.