Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no diviem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi paredz, kad maksātnespējas procesa administratoriem (turpmāk – administrators) pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens. Vēršam uzmanību uz vairākiem aspektiem.

1. Eksaminācijas komisija ir noteikusi kvalifikācijas eksāmena norises datumus 2024. gadā - 25. aprīlī un 16. oktobrī. Pieteikšanās katram eksāmenam tiks paziņota ne vēlāk kā divus mēnešus pirms tā norises.

2. Administratori, kuriem amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam nav vēlāks par 2022. gada 31. martu, kvalifikācijas eksāmenu kārto 2024. gada 25. aprīlī (saskaņā ar pārejas noteikumu 75. punktu).

Savukārt administratori, kuriem amata apliecības derīguma termiņa beigu datums atbilstoši Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam ir laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim, kvalifikācijas eksāmenu kārto 2024. gada 16. oktobrī (saskaņā ar pārejas noteikumu 76. punktu).

Tādējādi būtiski ir ņemt vērā pēc pēdējā nokārtotā kvalifikācijas eksāmena pieņemtajā Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumā norādīto, proti, līdz kuram datumam ir pagarināts amata apliecības termiņš (divu gadu kvalifikācijas periodā). Pēc attiecīgajā lēmumā norādītā datuma administratori ir tiesīgi turpināt pildīt amata pienākumus uz Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu pamata, un papildu lēmumi vairs netika pieņemti.

Tas nozīmē, ja lēmumā amata apliecības derīguma termiņš norādīts, piemēram, līdz 2022. gada 12. februārim, eksāmens jākārto 2024. gada 25. aprīlī. Ja, piemēram, amata apliecības derīguma termiņš lēmumā norādīts līdz 2022. gada 8. aprīlim, eksāmens jākārto 2024. gada 16. oktobrī.

3. Maksātnespējas reģistrā norādītajiem amata apliecību beigu datumiem (līdz 30.04.2024. un līdz 31.10.2024.) ir deklaratīvs raksturs, kas attiecas uz trešajām personām, jo tiesības pildīt administratora pienākumus nenoteic ieraksts maksātnespējas reģistrā, bet gan Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmums.

Ja maksātnespējas reģistrā pārejas posmā nebūtu norādīts deklaratīvs amata apliecības beigu termiņš, bet Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumā norādītais datums, ieraksti par visiem administratoriem būtu izdzēsti no šā reģistra aktuālajiem datiem. Proti, attiecīgie publiski redzamie datumi norādīti, lai atbilstoši maksātnespējas reģistra funkcionalitātei nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā.

Līdz ar to maksātnespējas reģistrā norādītie datumi administratoriem ir kā orientieri, kad ir jākārto pārejas posma kvalifikācijas eksāmens (ja maksātnespējas reģistrā norādītais datums ir līdz 30.04.2024. – eksāmens jākārto 2024. gada 25. aprīlī; ja līdz 31.10.2024. – eksāmens jākārto 2024. gada 16. oktobrī).

4. Kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā no kārtējās apliecības derīguma termiņa sākuma līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās.

Tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem, un šādi apmeklētie pasākumi netiks ņemti vērā.

Svešvalodā izsniegtam apliecinājumam nepieciešams iesniegt tulkojumu (apliecinājumu var tulkot un tulkojumu apliecināt arī pats administrators).

Šobrīd apliecinājumi par apmeklētajiem Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem netiek izsniegti.

5. Pārejas posma kvalifikācijas eksāmenu kārto arī tie administratori, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.

6. Aicinām visus administratorus iepazīties arī ar Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 78.- 81. punktu.

7. Ministru kabinets 2024. gada 5. martā pieņēma noteikumus Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība", kas stājās spēkā 2024. gada 12. martā. Ar minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanos:

1) paplašināts administratoru pretendentu mācību programmas saturs, nosakot, ka administratora pretendentam ir nepieciešams iegūt zināšanas arī fizisko personu datu aizsardzības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā;

2) noteikts, ka administratoru pretendentu eksāmens tiek rīkots tad, ja attiecīgo lēmumu ir pieņēmusi Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome;

3) noteikts, ka kvalifikācijas eksāmens, ko amatā ieceltie administratori kārto reizi piecos gados, sastāv no vienas daļas, kur tiks pārbaudītas administratora praktiskās iemaņas kāzusa veidā, iekļaujot arī teorētiskos jautājumus.

Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumi Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu apmācības, eksaminācijas un maksātnespējas procesa administratoru amata darbības kārtība".

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu personas, kuras vēlas ieņemt maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amatu, pārbauda eksaminācijas komisija, kuru ieceļ tieslietu ministrs. Savukārt minētā panta ceturtā daļa noteic, ka eksaminācijas komisija pieņem arī administratora kārtējo kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens).

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumu Nr. 148 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" 27. punktu eksaminācijas komisija par šo noteikumu 3. punktā paredzētajām jomām sagatavo eksāmena tēmu katalogu un to apstiprina komisijas sēdē. Maksātnespējas kontroles dienests komisijas apstiprināto eksāmena tēmu katalogu ievieto dienesta tīmekļvietnē.

Eksaminācijas komisija 2024. gada 18. marta sēdē apstiprināja tēmu katalogu "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs".

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam. Proti, eksaminācijas komisija saskaņā ar tās apstiprināto tēmu katalogu izstrādā administratora eksāmena jautājumus. Savukārt kvalifikācijas eksāmenā tiek pārbaudītas administratora zināšanas šo noteikumu 3. punktā minētajās jomās saskaņā ar eksāmena tēmu katalogu.

 

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu. Kvalifikācijas eksāmenā eksaminācijas komisija pārbauda administratora teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai veiktu administratora amata pienākumus, kā arī šo zināšanu piemērošanas prasmi.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.148 71. punktu Maksātnespējas kontroles dienests ne vēlāk kā divus mēnešus pirms kvalifikācijas eksāmena savā tīmekļvietnē un Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā ievieto paziņojumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam, norādot tā norises datumu, pieteikšanās termiņu, kā arī maksāšanas un dokumentu noformēšanas kārtību. Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļvietnē un sistēmā ne vēlāk kā mēnesi pirms kvalifikācijas eksāmena publicē informāciju par tā norises laiku un vietu, kā arī par kvalifikācijas eksāmenā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem.

Saskaņā ar grozījumiem Maksātnespējas likumā pēc iecelšanas amatā maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) reizi piecos gados, skaitot no amatā iecelšanas dienas vai iepriekšējā kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas dienas (turpmāk − kvalifikācijas periods), kārto kvalifikācijas eksāmenu. Savukārt kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumi 80 akadēmisko stundu apmērā kārtējās apliecības derīguma termiņa laikā līdz brīdim, kad tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam.

Ņemot vērā kvalifikācijas perioda nomaiņu no diviem uz pieciem gadiem, Maksātnespējas likuma pārejas noteikumi (sk. pārejas noteikumu 75. – 81. punktu) paredz, kad administratoriem pārejas posmā jākārto nākamais kvalifikācijas eksāmens. Minēto kvalifikācijas eksāmenu kārto arī tie administratori, kuru amata darbība kvalifikācijas eksāmena kārtošanas laikā ir apturēta vai kuri ir atstādināti no amata darbības veikšanas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju, iesniegumam par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmena kārtošanai pievieno dokumentus vai to atvasinājumus, kas apliecina kvalifikācijas pilnveides pasākumu apmeklējumu noteiktajās jomās. Norādām, ka tiks ņemti vērā arī tādi apmeklētie kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kas tieši nav noteikti normatīvajā regulējumā, bet ir attiecināmi uz administratora amata pienākumu veikšanu, piemēram, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, administratīvā procesa un administratīvo pārkāpumu jomā, krimināltiesību jomā, saistībā ar personas datu aizsardzību. Savukārt, piemēram, bērnu tiesības vai vides aizsardzība nav saistīta ar administratoru tiešajiem amata pienākumiem.

Kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kurus administrators apmeklējis no pēdējā kvalifikācijas perioda sākuma līdz dienai, kad stājās spēkā Maksātnespējas likuma noteikumi par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu saskaņā ar pārejas noteikumu 75. un 76. punktu, ir ņemami vērā, izlemjot jautājumu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanas priekšnosacījumu izpildi.

Papildus informējam, ka atbilstoši Tieslietu ministrijas norādēm šobrīd apliecinājumi par Maksātnespējas kontroles dienesta rīkotajiem bezmaksas informatīvajiem pasākumiem netiek izsniegti.

Vēršam uzmanību, ka nākošā kvalifikācijas eksāmena kārtošana daļai administratoru ne vēlāk kā 2024. gada aprīlī un daļai 2024. gada oktobrī atkarīga no administratoram izsniegtās amata apliecības derīguma termiņa beigu datuma atbilstoši attiecīgajam Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumam, nevis Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā (turpmāk – maksātnespējas reģistrs) norādītajam datumam. Minētajā reģistrā norādītajam amata apliecības derīguma termiņa datumam ir deklaratīvs raksturs, lai, ievērojot maksātnespējas reģistra funkcionalitāti, nodrošinātu informācijas nepārtrauktību aktuālajos datos par administratora atrašanos amatā līdz iespējamam datumam, līdz kuram varētu būt pieņemts lēmums par kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu un amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 16.1 panta pirmo daļu 28.02.2024. iecelta eksaminācijas komisija šādā sastāvā:

Iveta Gedus                           Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja;

Laura Mūrniece                    Maksātnespējas kontroles dienesta Otrā uzraudzības departamenta direktore;

Ramona Rupeika-Apoga      augstskolu akadēmiskā personāla pārstāve, Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore; 

Ieva Broka                             biedrības "Latvijas Maksātnespējas procesa administratoru asociācija" pārstāve, maksātnespējas procesa administratore;

Gerda Rozīte-Pupkeviča      Rīgas pilsētas tiesas tiesnese;

Helmuts Jauja                       Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes deleģēts nevalstiskās organizācijas pārstāvis.