Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) Pārejas noteikumu 1.punktu maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms Maksātnespējas likuma spēkā stāšanās (saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 1.panta 12.punktu tiesā iesniegts maksātnespējas pieteikums līdz 2007.gada 31.decembrim), tiek piemērotas likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” normas. Tātad šajos maksātnespējas procesos administrators veic darbības saskaņā ar likumā „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” un saskaņā ar šo likumu izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajām normām.

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) Pārejas noteikumu 2.punktu Maksātnespējas administrācija, lemjot par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu maksātnespējas procesos, kas uzsākti atbilstoši likumam „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (tiesā iesniegts maksātnespējas pieteikums līdz 2007.gada 31.decembrim), piemēro Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumus Nr.201 „Maksātnespējas procesa administratora atlīdzības un administrācijas izmaksu segšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.201), izņemot nosacījumus par atlīdzības apmēru, kas nosakāms saskaņā ar Maksātnespējas likumu (spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim) (saskaņā ar Maksātnespējas likuma 182.panta astoto daļu izdoti Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumi Nr.865 „Kārtība, kādā tiek segti izdevumi un administratora atlīdzība juridiskās personas maksātnespējas procesā no Maksātnespējas administrācijai šiem mērķiem piešķirtajiem līdzekļiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.865)).

Pieprasījuma iesniegšana 

Ja maksātnespējas procesā nepietiek līdzekļu administrācijas izmaksu segšanai, administrators vēršas ar pieprasījumu Maksātnespējas administrācijā atbilstoši MK noteikumu Nr.201 nosacījumiem.

Administrators iesniedz pieprasījumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu un administratora atlīdzības segšanai, aizpildot MK noteikumu Nr.201 pielikumu veidlapu Nr.1 (pieprasot līdzekļus maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai) un Nr.4 (pieprasot līdzekļus administratora atlīdzības segšanai).

Aizpildot pieprasījuma veidlapas administratora atlīdzības segšanai 4.punktu, administrators norāda atlīdzības apmēru saskaņā ar MK noteikumu Nr.865 14.punktu (ja šāds vai lielāks administratora atlīdzības apmērs ir apstiprināts ar kreditoru sapulces lēmumu).

Administrators nevar pieprasīt un saņemt administratora papildus atlīdzību 4,50 latu (t.i. 6,40 euro) apmērā par katru darbinieku, kuram saskaņā ar Maksātnespējas administrācijas lēmumu piešķirti līdzekļi tā prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda, jo šo atlīdzību var pieprasīt un saņemt tikai par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti atbilstoši Maksātnespējas likumam, kas spēkā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim.

MK noteikumi Nr.201

 

Piešķirto naudas līdzekļu statuss 

Pēc Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu saņemšanas parādnieka kontā administrators pieņem lēmumu par Maksātnespējas administrācijas iekļaušanu parādnieka atzīto nenodrošināto kreditoru sarakstā un 5 darbdienu laikā rakstiski par to informē Maksātnespējas administrāciju. Administrators nodrošina attiecīgā jautājuma izskatīšanu kreditoru sapulcē.

Administrators nosaka maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas un to apmēru un nodrošina to izskatīšanu kreditoru sapulcē. Kreditoru sapulce ar savu lēmumu apstiprina maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas un to apmēru atbilstoši likuma „Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” 107.panta pirmajai daļai.

Likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Piešķirto naudas līdzekļu atmaksa

Administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijai piešķirtos naudas līdzekļus MK noteikumu Nr.201 9.punktā noteiktajos gadījumos un termiņos.

Ja maksātnespējas procesā ir atgūti līdzekļi un Maksātnespējas administrācija ir piešķīrusi naudas līdzekļus maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai, administrators atmaksā Maksātnespējas administrācijas piešķirtos naudas līdzekļus arī gadījumā, ja kreditoru sapulces apstiprināto maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu apmērs ir lielāks nekā Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmērs maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai. Šajos gadījumos administrators ir tiesīgs atkārtoti vērsties Maksātnespējas administrācijā ar pieprasījumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu segšanai.

Ja faktiskās (kreditoru sapulcē apstiprinātās) maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas ir mazākas par Maksātnespējas administrācijas piešķirto naudas līdzekļu apmēru to segšanai, administrators neizlietotos naudas līdzekļus pārskaita Maksātnespējas administrācijas norādītajā kontā ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms noslēguma kreditoru sapulces.

Maksātnespējas kontroles dienesta rekvizīti