Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa uzraudzību veic tiesa un Maksātnespējas kontroles dienests, nodrošinot administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroli un uzraudzību.

Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa norises likumības un administratoru rīcības kontrole tiek veikta, īstenojot šādus uzraudzības veidus: 

  • klātienes pārbaudes;
  • neklātienes pārbaudes.   

Šo pārbaužu ietvaros tiek veiktas:

  • padziļinātās pārbaudes;
  • tematiskās pārbaudes.

 

Maksātnespējas kontroles dienestam, veicot maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību, ir tiesības: 

  • pieprasīt un saņemt no administratora nepieciešamās ziņas un attiecīgos dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;
  • pieprasīt, lai administrators uzrāda dokumentu oriģinālus, un saņemt dokumentu norakstus administratora rīcības likumības pārbaudei;
  • pieprasīt un saņemt administratora darbības pārskatus;
  • pieprasīt un saņemt administratora paskaidrojumus par viņa rīcību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā; 
  • uzlikt administratoram tiesisku pienākumu;
  • uzaicināt administratoru ierasties Maksātnespējas kontroles dienestā, lai sniegtu paskaidrojumus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā 2019. gada 29. jūnijā spēkā stājās grozījumi. Ar grozījumiem paplašināts personu loks, uz kurām attiecināmas minētā likuma normas, proti, ar 2020. gada 1. janvāri šā likuma subjekti ir maksātnespējas procesa administratori.

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un proliferācijas likumu maksātnespējas procesa administratorus šā likuma prasību izpildē uzrauga un kontrolē biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija". Savukārt Maksātnespējas kontroles dienests piemēro likumā noteiktās sankcijas attiecībā uz maksātnespējas procesa administratoriem pēc uzraudzības un kontroles institūcijas — biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija"— ierosinājuma.