Tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa uzraudzību veic tiesa un Maksātnespējas kontroles dienests.

Viens no Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam izvirzītajiem maksātnespējas politikas virzieniem ir – administratoru profesijā strādā augsti kvalificēti profesionāļi ar amatam atbilstošām zināšanām, prasmēm, un personiskajām īpašībām. Lai veicinātu minētā mērķa sasniegšanu, viens no galvenajiem Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumiem ir nodrošināt administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroli un uzraudzību.

Maksātnespējas procesa norises likumības un administratoru rīcības kontrole tiek veikta, īstenojot šādus uzraudzības veidus: 

  • Klātienes pārbaudes;
  • Neklātienes pārbaudes.   

Šo pārbaužu ietvaros tiek veiktas padziļinātās un tematiskās pārbaudes.

Maksātnespējas kontroles dienestam, veicot maksātnespējas procesa administratoru uzraudzību, ir tiesības: 

  • pieprasīt un saņemt no administratora nepieciešamās ziņas un attiecīgos dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi;
  • pieprasīt, lai administrators uzrāda dokumentu oriģinālus, un saņemt dokumentu norakstus administratora rīcības likumības pārbaudei;
  • pieprasīt un saņemt administratora darbības pārskatus;
  • pieprasīt un saņemt administratora paskaidrojumus par viņa rīcību tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā; 
  • uzlikt administratoram tiesisku pienākumu;
  • uzaicināt administratoru ierasties Maksātnespējas kontroles dienestā, lai sniegtu paskaidrojumus par tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa norisi.