Privātuma politikas mērķis

Šajā Privātuma politikā ir sniegta vispārīga informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi:

 • tās tiesisko pamatu;
 • datu apstrādes nolūkiem;
 • apstrādājamo personas datu kategorijām;
 • datu glabāšanas pamatnosacījumiem;
 • esošajiem un paredzamajiem personas datu saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesībām saistībā ar Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi.

Detalizēti personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi ir paredzēti Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējos normatīvajos aktos, vienošanās ar valsts pārvaldes iestādēm, Tieslietu ministrijas iekšējos noteikumos un rīkojumos, kas attiecas uz Maksātnespējas kontroles dienestu kā tieslietu ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, un līgumos ar sadarbības partneriem, kuri veic funkcijas, kas saistītas ar personas datu apstrādi.

   VDA regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

   Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

   Personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības - vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

   Pārzinis – Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk Privātuma politikā arī MKD);

   Apstrādātājsfiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura uz līguma vai cita juridiska akta pamata Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus;

   Datu subjekts - fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

   Personas datu pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, reģistrācijas Nr. 90001287943, Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, tālrunis: 6 7099100, e-pasts: pasts@mkd.gov.lv

   Maksātnespējas kontroles dienests veic fizisku personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem - normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, izmantojot savas tiesības tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

   Maksātnespējas kontroles dienests savas pilnvaras izmanto saskaņā ar VDA regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī, lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma 174.1 pantā un likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 4.panta otrajā daļā noteikto uzdevumu veikšanu, un  īstenotu Maksātnespējas  likuma 174.2 pantā noteiktās tiesības.

   Fizisku personu datu apstrāde Maksātnespējas kontroles dienestā tiek veikta, ievērojot VDA regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus un citu normatīvo aktu prasības, nodrošinot likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā apjomā, precīzu un, ja nepieciešams, atjauninātu personas datu apstrādi, labojot neprecīzos datus, kā arī, ievērojot datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot  datus (elektroniski glabātos datus dzēš, papīra formāta dokumentus - iznīcina), kuri vairs nav nepieciešami konkrētā datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

   Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti, kā arī, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Maksātnespējas kontroles dienestam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

   Maksātnespējas kontroles dienests ievēro Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” noteiktās prasības, kā arī drošības prasības, kas paredzētas Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējos noteikumos:

   • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības noteikumi;
   • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politika.

   Maksātnespējas kontroles dienestā ir noteiktas par personas datu aizsardzību atbildīgās personas, kā arī apstiprināti Fizisku personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, kuros, citastarpā:

   • noteikti par personas datu aizsardzību atbildīgo personu un  nodarbināto pienākumi, veicot personas datu apstrādi;
   • paredzētas informācijas nesējos esošās personas datus saturošas informācijas glabāšanas un dzēšanas prasības;
   • noteikta datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas kārtība, personas datu aizsardzības pārkapumu pārvaldības nosacījumi u.c. personas datu apstrādes un aizsardzības nosacīumi.

   Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātie ir parakstījuši apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu un amata pienākumu pildīšanai iegūtās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā, pēc darba vai valsts civildienesta tiesisko attiecību izbeigšanās.

   Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar VDA regulas 28.pantu personas datu apstrādē piesaista apstrādātājus (piemēram, IKT pakalpojumu un informācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai), kuri Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus, pamatojoties uz sadarbības līgumu vai vienošanos, kurā noteiktas personas datu apstrādes prasības, lai nodrošinātu, ka Apstrādātāji veic personas datu apstrādi tikai saskaņā ar MKD norādēm un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atbilstošus drošības pasākumus.

   Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina VDA regulā noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tostarp*:

   • Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti Maksātnespējas kontroles dienestā, kas ietver datu subjekta tiesības saņemt informāciju par to, vai un kādus datu subjekta personas datus, kā arī kādam nolūkam apstrādā MKD, kāds ir šo datu apstrādes tiesiskais pamatojums, kam šie dati tiek atklāti, cik ilgi dati tiek glabāti, un kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības saņemt apstrādē esošo personas datu kopiju. Ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sagatavo elektroniska dokumenta formātā.

   Datu subjekta piekļuves tiesības tiek realizētas, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas nosacījumus, kā arī citu fizisko personu tiesības un brīvības.

   • Tiesības labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi, kļūdaini, vai nav aktuāli.
   • Atsevišķos gadījumos datu subjektam ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu personas datu apstrādi, vai pieprasīt dzēst savus personas datus. Minētās tiesības var tikt īstenotas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde nav saistīta ar Maksātnespējas kontroles dienestam normatīvajā regulējumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, tajā skaitā, normatīvo aktu prasībām par dokumentu glabāšanu un arhivēšanu, kā arī ciktāl šāda apstrāde nav nepieciešama pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzībai.
   • Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu apstrāde ir tieši balstīta tikai uz personas piekrišanu un nav cita tiesiskā pamata turpmākai personas datu apstrādei.
   • Tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi.

   Ja datu subjektam ir jautājumi vai iebildumi par viņa personas datu apstrādi, datu subjektam ir jāvēršas Maksātnespējas kontroles dienestā personīgi, nosūtot atbilstoši elektronisko dokumentu sagatavošanas prasībām noformētu iesniegumu/pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@mkd.gov.lv, vai, nosūtot iesniegumu/pieprasījumu pa pastu: Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050.

   *Minētās datu subjekta tiesības ir ierobežotas attiecībā uz datu apstrādi Trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas un trauksmes cēlēja aizsardzības nodrošināšanas nolūkiem un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk - NILLTPFN likums) noteikto Maksātnespējas kontroles dienesta funkciju izpildes nolūkiem atbilstoši Trauksmes celšanas likuma un NILLTPFN likuma nosacījumiem. Sīkāku informāciju var atrast konkrētās datu apstrādes aprakstā, sekojot norādei FLasīt vairāk

   Maksātnespējas kontroles dienests izskata datu subjektu iesniegumus/pieprasījumus un sniedz datu subjektam rakstveida atbildi VDA regulā noteiktajā kārtībā un termiņā.

   Gadījumā, ja datu subjekts, saņemot Maksātnespējas kontroles dienesta sniegto atbildi, tomēr uzskata, ka joprojām ir  pārkāptas viņa tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: 67 22 31 31, Fakss: 67 22 35 56, E-pasts: info@dvi.gov.lv, tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv.

   Personas datus Maksātnespējas kontroles dienests apstrādā un glabā tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam personas datu apstrādes nolūkam. Personas datu glabāšanas periods Maksatnespējas kontroles dienestā ir pamatots ar ārējo normatīvo aktu prasībām. Personas datus saturošu dokumentu glabāšanas termiņi ir noteikti Maksātnespējas kontroles dienesta Lietu nomenklatūrā. MKD vadās pēc Lietu nomenklatūrā noteiktajiem personas datu saturošu dokumentu glabāšanas termiņiem, un pēc attiecīgā termiņa notecējuma datus dzēš (elektroniski glabātos datus dzēš, papīra formāta dokumentus - iznīcina), izņemot pastāvīgi glabājamos dokumentus, kurus saskaņā ar Arhīva likumā noteikto nodošanas termiņu nodod glabāšanā Valsts arhīvam.

   Atsevišķām datu apstrādēm specifiski personas datu glabāšanas termiņi ir norādīti pie konkrētā datu apstrādes nolūka apraksta.

   Datu apstrādes nolūki

   Maksātnespējas kontroles dienests veic fizisku personu datu apstrādi šādiem datu apstrādes nolūkiem (pie konkrētā datu apstrādes nolūka, atrodama informācija par šīs datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu ieguves avotiem, personas datu kategorijām, kā arī esošo un iespējamo datu saņēmēju kategorijām).