Privātuma politikas mērķis

Šajā Privātuma politikā ir sniegta vispārīga informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi:

 • tās tiesisko pamatu
 • datu apstrādes nolūkiem
 • apstrādājamo personas datu kategorijām
 • datu glabāšanas pamatnosacījumiem
 • esošajiem un paredzamajiem personas datu saņēmējiem
 • datu subjekta tiesībām saistībā ar Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi. 

Detalizēti personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi ir paredzēti:

Informācija par pārzini

Personas datu pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, 

Reģ. Nr. 90001287943

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 6 7099100

E-pasts: pasts@mkd.gov.lv 

Gadījumā, ja datu subjekts, saņemot Maksātnespējas kontroles dienesta sniegto atbildi, tomēr uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11,Rīgā, LV-1011, Tālrunis: 67 22 31 31, Fakss: 67 22 35 56, E-pasts: info@dvi.gov.lv, tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv.

   VDA regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

   Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

   Personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības - vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

   Pārzinis – Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk Privātuma politikā arī MKD);

   Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura uz līguma vai cita juridiska akta pamata Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus;

   Datu subjekts - fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

   Maksātnespējas kontroles dienests veic fizisku personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem - normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, izmantojot savas tiesības tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

   Maksātnespējas kontroles dienests savas pilnvaras izmanto saskaņā ar VDA regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī, lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma 174.1 pantā un likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 4.panta otrajā daļā noteikto uzdevumu veikšanu, un  īstenotu Maksātnespējas  likuma 174.2 pantā noteiktās tiesības.

   Fizisku personu datu apstrāde Maksātnespējas kontroles dienestā tiek veikta, ievērojot VDA regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus un citu normatīvo aktu prasības, nodrošinot likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā apjomā, precīzu un, ja nepieciešams, atjauninātu personas datu apstrādi, dzēšot, labojot vai iznīcinot neprecīzos datus, kā arī ievērojot datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus, ja tie vairs nav nepieciešami nolūka sasniegšanai.

   Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti, kā arī, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Maksātnespējas kontroles dienestam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

   Maksātnespējas kontroles dienests ievēro Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” noteiktās prasības, kā arī drošības prasības, kas paredzētas Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējos noteikumos:

   - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības noteikumi;

   - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politika.

   Maksātnespējas kontroles dienestā ir noteiktas par personas datu aizsardzību atbildīgās personas, kā arī apstiprināti Fizisku personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, kuros, cita starpā:

   - noteikti par personas datu aizsardzību atbildīgo personu un  nodarbināto pienākumi, veicot personas datu apstrādi;

   - paredzētas informācijas nesējos esošās personas datus saturošas informācijas glabāšanas un dzēšanas (iznīcināšanas) prasības u.c. personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi.

   Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātie ir parakstījuši apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu un amata pienākumu pildīšanai iegūtās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā, pēc darba vai valsts civildienesta tiesisko attiecību izbeigšanās.

   Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar VDA regulas 28.pantu personas datu apstrādē piesaista apstrādātājus (IKT pakalpojumu un informācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai), kuri Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus, pamatojoties uz sadarbības līgumu vai vienošanos, kurā noteiktas personas datu apstrādes prasības, lai nodrošinātu, ka Apstrādātāji veic personas datu apstrādi tikai saskaņā ar MKD norādēm un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atbilstošus drošības pasākumus.

   Datu subjektu tiesību īstenošana

   Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina VDA regulā noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tajā skaitā:

   - Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti Maksātnespējas kontroles dienestā, kas ietver datu subjekta tiesības saņemt informāciju par to, vai un kādus datu subjekta personas datus, kā arī kādam nolūkam apstrādā MKD, kāds ir šo datu apstrādes tiesiskais pamatojums, kam šie dati tiek atklāti, cik ilgi dati tiek glabāti, un kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības saņemt apstrādē esošo personas datu kopiju. Ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sagatavo elektroniska dokumenta formātā.

   Datu subjekta piekļuves tiesības var tikt realizētas, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas nosacījumus, kā arī citu fizisko personu tiesības un brīvības.

   - Tiesības labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi, kļūdaini, vai nav aktuāli.

   - Atsevišķos gadījumos datu subjektam var būt tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu personas datu apstrādi, vai pieprasīt dzēst savus personas datus. Minētās tiesības var tikt īstenotas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde nav saistīta ar Maksātnespējas kontroles dienestam normatīvajā regulējumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, tajā skaitā, normatīvo aktu prasībām par dokumentu glabāšanu un arhivēšanu, kā arī ciktāl šāda apstrāde nav nepieciešama pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzībai.

   - Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu apstrāde ir tieši balstīta tikai uz personas piekrišanu un nav cita tiesiskā pamata turpmākai personas datu apstrādei.

   - Tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi.

   Ja datu subjektam ir jautājumi vai iebildumi par viņa personas datu apstrādi, datu subjektam ir jāvēršas Maksātnespējas kontroles dienestā personīgi, nosūtot atbilstoši elektronisko dokumentu sagatavošanas prasībām noformētu iesniegumu/pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@mkd.gov.lv, vai, nosūtot iesniegumu/pieprasījumu pa pastu: Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, vai arī, iesniedzot iesniegumu/pieprasījumu klātienē Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedībā Mārstaļu ielā 19, Rīgā.

   Maksātnespējas kontroles dienests izskata datu subjektu iesniegumus/pieprasījumus un sniedz datu subjektam rakstveida atbildi VDA regulā noteiktajā kārtībā un termiņā.

   Datu apstrādes nolūki