Maksātnespējas kontroles dienests izskata administratīvo pārkāpumu lietas un piemēro sodu saistībā ar personu pieļautiem pārkāpumiem tiesiskās aizsardzības procesos (TAP) un maksātnespējas procesos, ja to izdarījis administrators, parādnieka pārstāvis, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai cita maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona. 

Infografika: Administratīvo pārkāpumu izskatīšanas kārtība Maksātnespējas kontroles dienestā

 

Maksātnespējas kontroles dienests, iegūstot ziņas par iespējamu administratīvo pārkāpumu, triju darba dienu laikā pieņem lēmumu par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, par atteikumu uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu vai par materiālu pārsūtīšanu pēc piekritības, tādējādi īstenojot likumdevēja piešķirtā uzdevuma izpildi attiecībā uz valsts un sabiedrības interešu aizsardzību tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa jautājumos.

Administratīvā pārkāpuma procesu var uzsākt ne vēlāk kā viena gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījis administrators, parādnieka pārstāvis, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona vai cita maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, piemēro naudas sodu no divdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena mēneša līdz pieciem gadiem vai bez tā.

Administratīvā soda piemērosanas noteikumi

AAL 262. pants noteic, ka sodītajai personai piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

Piemērotais naudas sods jāsamaksā ar pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādot:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas Nr. : 90000597275

Saņēmēja iestāde: VALSTS KASE (BUDŽETA MAKSĀJUMI)

BIC: TRELLV22

Konta Nr. : LV52TREL1060191019700

Maksājuma mērķis: MKD [lēmuma datums] lēmuma Nr. [lēmuma numurs] izpilde          

Atbilstoši AAL 269. panta pirmajā daļā noteiktajam – iestāde pēc naudas soda brīvprātīgas izpildes termiņa beigām nekavējoties nodod nolēmumu par sodu piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Saskaņa ar AAL 263. panta septīto daļu publisko tiesību juridiskās personas amatpersona tai piemēroto naudas sodu maksā no saviem līdzekļiem.

Papildus norādāms, ka saskaņā ar AAL 25. pantu administratīvā soda piemērošana neatbrīvo sodīto personu no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu piemērots administratīvais sods.

Administratīvo sodu pārbaude un apmaksa