Depozīta iemaksa

Depozīts iemaksājams gan juridiskās, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā. 

Rekvizīti depozīta samaksai  

(gan juridiskām, gan fiziskām personām - divu minimālo mēnešalgu apmērā)

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)

Informācija, kas norādāma JURIDISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

  • par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju:

- ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiskā persona - firma (nosaukums); reģistrācijas numurs;

- ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziskā persona - vārds, uzvārds; personas kods.

  • par juridisko personu, pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda - firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs.

Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

  • vārds, uzvārds un personas kods.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai par darbības veikšanu tiesu iestādēs ŠEIT

Ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz fiziskā persona vai juridiskā persona, pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāiemaksā valsts nodeva 70 euro apmērā, kā iemaksas mērķi norādot informāciju maksātnespējas pieteikuma identificēšanai. Ja juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu iesniedz kreditors, valsts nodevas apmērs ir 355 euro. Maksātnespējas pieteikumam pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā maksātnespējas pieteikums tiks atstāts bez virzības.

Depozīta izmaksa

Depozīta izmaksas kārtība maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • Kreditors, kurš iesniedzis juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums), ja juridiskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts vai juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti, vai atteikts pieņemt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem vai citiem līdzekļiem. Minēto iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās. Ja kreditors neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.
  • Fiziskā persona, kura iesniegusi fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums), ja fiziskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts, vai ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti, vai atteikts pieņemt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.
  • Ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir pats parādnieks, iesniegumu par depozīta izmaksu (2. pielikums) uz parādnieka norēķinu kontu, līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanu tiesā, iesniedz administrators kā parādnieka amatpersona nekavējoties pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas. Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesai, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

Depozīta izmaksas kārtība administratoram:

  • Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir kreditors, iesniegumu par depozīta izmaksu (3. pielikums) uz administratora norēķinu kontu, pievienojot ziņojumu par mantas neesamību, iesniedz administrators kā fiziska persona ne vēlāk kā gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra. Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.
  • Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, iesniegumu par depozītu (3. pielikums) uz administratora norēķina kontu iesniedz administrators, kad stājies spēkā tiesas lēmums par fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu un saistības dzēšanas procedūras pasludināšanu – pusi no depozīta apmēra, vai stājies spēka tiesas lēmums par fiziskās personas  saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu – pusi no depozīta apmēra, vai stājies spēkā tiesas lēmums par fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot  saistību dzēšanas procedūru – pilnā depozīta apmērā.

Depozīta izmaksas kārtība tiesiskās aizsardzības procesā pieteikuma iesniedzējam:

  • Depozīta iemaksātājs iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1.pielikums) pēc tiesas nolēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas spēkā stāšanās, ja depozīts iemaksāts, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, un parādniekam tiek pasludināts tiesiskās  aizsardzības procesa īstenošana.

MK noteikumi Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā"