Depozīts iemaksājams gan juridiskās, gan fiziskās personas maksātnespējas procesā. 

(gan juridiskām, gan fiziskām personām - divu minimālo mēnešalgu apmērā)

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22 

Konts: LV34TREL8190495015000 (Ekonomiskās klasifikācijas kods  (EKK) F22010010)

Informācija, kas norādāma JURIDISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā par maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzēju:

  • ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir juridiskā persona - firma (nosaukums); reģistrācijas numurs;
  • ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziskā persona - vārds, uzvārds; personas kods;
  • par juridisko personu, pret kuru tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums, maksājuma rīkojumā norāda - firma (nosaukums) un reģistrācijas numurs.

Informācija, kas norādāma FIZISKĀS personas maksātnespējas procesa depozīta maksājuma rīkojumā:

  • vārds, uzvārds un personas kods.

Valsts nodeva

Ja maksātnespējas pieteikumu iesniedz fiziskā persona vai juridiskā persona, pirms pieteikuma iesniegšanas ir jāiemaksā valsts nodeva 70 euro apmērā, kā iemaksas mērķi norādot informāciju maksātnespējas pieteikuma identificēšanai. Ja juridiskās personas maksātnespējas pieteikumu iesniedz kreditors, valsts nodevas apmērs ir 355 euro.

Maksātnespējas pieteikumam pievieno valsts nodevas samaksu apliecinošu dokumentu, pretējā gadījumā maksātnespējas pieteikums tiks atstāts bez virzības.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai par darbības veikšanu tiesu iestādēs. 

MK noteikumi Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā"

Depozīta izmaksa

Depozīta izmaksas kārtība un iesniedzamās veidlapas
Skatīt vairāk

Statistika

Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām
Skatīt vairāk