Depozīta izmaksas kārtība maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

Kreditors, kurš iesniedzis juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums), ja juridiskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts vai juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības, ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti, vai atteikts pieņemt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, juridiskās personas maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka līdzekļiem vai citiem līdzekļiem.

Minēto iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās.

Ja kreditors neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc iepriekš minēto apstākļu iestāšanās, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

Fiziskā persona, kura iesniegusi fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1. pielikums):

  • ja fiziskās personas maksātnespējas process nav ticis pasludināts;
  • ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikums atstāts bez virzības;
  • ir beidzies norādīto trūkumu novēršanas termiņš, un tie nav novērsti
  • atteikts pieņemt fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu.

Ja maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir pats parādnieks, iesniegumu par depozīta izmaksu (2. pielikums) uz parādnieka norēķinu kontu, līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanu tiesā, iesniedz administrators kā parādnieka amatpersona nekavējoties pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas. Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu līdz pieteikuma par juridiskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu iesniegšanai tiesai, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

Depozīta izmaksas kārtība administratoram:

Ja juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir kreditors, iesniegumu par depozīta izmaksu (3. pielikums) uz administratora norēķinu kontu, pievienojot ziņojumu par mantas neesamību, iesniedz administrators kā fiziska persona ne vēlāk kā gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra.

Ja administrators neiesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu gada laikā pēc juridiskās personas izslēgšanas no attiecīgā publiskā reģistra, Maksātnespējas kontroles dienests pārskaita depozītu valsts budžeta ieņēmumos.

Ja fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējs ir fiziska persona, iesniegumu par depozītu (3. pielikums) uz administratora norēķina kontu iesniedz administrators:

  • kad stājies spēkā tiesas lēmums par fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu un saistības dzēšanas procedūras pasludināšanu – pusi no depozīta apmēra;
  • stājies spēka tiesas lēmums par fiziskās personas  saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu, izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu – pusi no depozīta apmēra;
  • vai stājies spēkā tiesas lēmums par fiziskās personas bankrota procedūras pabeigšanu vai izbeigšanu, nepasludinot  saistību dzēšanas procedūru – pilnā depozīta apmērā.

Depozīta izmaksas kārtība tiesiskās aizsardzības procesā pieteikuma iesniedzējam:

Depozīta iemaksātājs iesniedz iesniegumu par depozīta izmaksu (1.pielikums) pēc tiesas nolēmuma par tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas pasludināšanas spēkā stāšanās, ja depozīts iemaksāts, iesniedzot tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu atkārtoti gada laikā, un parādniekam tiek pasludināts tiesiskās  aizsardzības procesa īstenošana.

MK noteikumi Nr.88 "Kārtība, kādā iemaksā un izmaksā depozītu juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesā"

Depozīta iemaksa

Depozīta iemaksas kārtība un iemaksas rekvizīti
Skatīt vairāk

Statistika

Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām
Skatīt vairāk