2021.gadā noorganizētas 10 uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sēdes, kurās aktīvi piedalījies Maksātnespējas kontroles dienests kā uzraudzības un kontroles institūcija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē. 

Maksātnespējas kontroles dienests uzrauga maksātnespējas procesa administratorus NILLTPF novēršanas likuma prasību izpildē.

Lai sekmētu uzraudzības un kontroles institūciju savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, veicinātu vienotu praksi uzraudzības un kontroles pasākumu īstenošanā, normatīvajos aktos noteikto uzdevumu efektīvu izpildi un vienotu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riskiem un tendencēm, regulāri tiek rīkotas uzraudzības un kontroles institūciju sadarbības platformas sanāksmes, kurās aktīvi piedalās arī MKD.

Uzraudzības platformas sēdes sasauc Finanšu izlūkošanas dienests.