Noziedzīgi iegūta nauda

Grozījumi Maksātnespējas likumā, kas stājas spēkā š. g. 7. septembrī, ietver ierobežojumu piecus gadus pretendēt uz administratora amatu, ja persona atcelta no amata saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas novēršanai noteikto prasību neievērošanu.

Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 21. septembra rīkojumu Nr. 527 "Par Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam un to īstenošanas plānu" un Starptautiskā valūtas fonda 2019. gada novērtējumu par maksātnespējas sistēmu Latvijā rekomendācijām, kā norādīts likumprojekta anotācijā.

Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt maksātnespējas procesa administratora amata apliecības derīguma termiņa pagarināšanu un izmaiņas administratora eksaminācijas procesā. Papildu precizēti gadījumi administratora atcelšanai un atstādināšanai.

Līdz šim bija iespējams piemērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma, un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likuma regulējumu, lai lemtu jautājumu par administratora atcelšanu no amata vai atstādināšanu no amata darbības veikšanas, piemērojot likuma 78. panta pirmās daļas 4. punktu, ja viņš būtu pārkāpis NILLTPFN likuma prasības, jo sankciju piemērošana ir tieši noteikta likumā, kā skaidrots likumprojekta anotācijā.

Vienlaikus no spēkā esošā regulējuma netika nosacīts, ka administratoram, ja viņš atcelts no amata par NILLTPFN likuma pārkāpumu un viņam piemērota iepriekš minētajā punktā noteiktā sankcija, būtu ierobežojums jebkad vai noteiktu laiku pēc atcelšanas no amata atkārtoti pretendēt uz administratora amatu. Ievērojot minēto, Maksātnespējas likumā ietverts ierobežojums piecus gadus pretendēt uz administratora amatu, ja administrators tiek atcelts no amata, pamatojoties NILLTPFN likuma 78. panta pirmās daļas 4. punktā.

Līdzīgs ierobežojums paredzams arī tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas amata ieņemšanā.

Savukārt, lai stiprinātu tiesisko noteiktību amata jautājumu regulējumā Maksātnespējas likumā, papildināts Maksātnespējas likuma 17. 2 pants un 17. 3 pants, nosakot, ka likuma 78. panta pirmās daļas 4. punkta sankcijas piemērošana vienlaikus ir arī pamats administratora atcelšanai no amata vai arī atstādināšanai no amata darbības veikšanas.

Izmaiņas Maksātnespējas likumā arī paredz, ka maksātnespējas administratora kvalifikācijas periods tiek pagarināts uz pieciem gadiem līdzšinējo divu gadu vietā. Termiņa pagarinājums tiek pielīdzināts līdzīgu juridisko jomu pārstāvju kvalifikācijas regulējumam, kā uzsver likumprojekta autori Tieslietu ministrijā.

Grozījumos arī noteikts, ka administratoriem būs jāapmeklē kvalifikācijas pilnveides pasākumi, kopumā 80 akadēmiskās stundas līdz šim noteikto 32 stundu vietā.

Izmaiņas veiktas administratora eksaminācijas procesā. Kā likumprojekta anotācijā norāda tā autori, līdz šim jaunu administratoru uzņemšana profesijā notikusi samērā mehāniskā procesā, tas ir, ne retāk kā reizi divos gados, organizējot administratora eksāmenu. Ar grozījumiem noteikts, ka administratora eksāmena organizēšanas nepieciešamība tiks vērtēta, ņemot vērā izmaiņas ekonomiskajos procesos, profesijā esošo administratoru noslodzi un citus objektīvus apstākļus un rādītājus. Savukārt jautājumu par administratora eksāmena organizēšanu izlems Maksātnespējas jautājumu konsultatīvā padome.