Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

1. Kreditors, komercsabiedrība (tiesiskās aizsardzības procesā), fiziskā persona (šīs personas maksātnespējas procesā), parādnieka pārstāvis (juridiskās personas maksātnespējas procesā) vai trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, sūdzību iesniedz triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditora, fiziskās personas, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības. Ja tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process ir izbeigts, sūdzību var iesniegt ne vēlāk kā gada laikā no attiecīgā procesa izbeigšanas dienas (procesos, kas uzsākti pēc 2010.gada 31.oktobra).
2. Kreditors, fiziskā persona (šīs personas maksātnespējas procesā), parādnieka pārstāvis (juridiskās personas maksātnespējas procesā) vai trešā persona, kuras likumiskās tiesības ir aizskartas, sūdzību iesniedz triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditora, fiziskās personas, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības, bet ne vēlāk kā gada laikā no sūdzībā minētā fakta rašanās dienas (procesos, kas uzsākti laika posmā no 2008.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.oktobrim).
3. Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu kreditoru sapulce, kreditoru komiteja, kreditors, parādnieka pārstāvis vai trešā persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses aizskartas, mēneša laikā no dienas, kad konstatēta rīcība, ar kuru aizskartas kreditoru sapulces, kreditoru komitejas, kreditora, parādnieka pārstāvja vai trešās personas tiesības, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no sūdzībā minētā fakta rašanās brīža var iesniegt sūdzību par administratora rīcību (maksātnespējas procesos, kas uzsākti pirms 2008.gada 1.janvāra).

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Jāiesniedz sūdzība, sūdzībā minēto faktu pamatojošie dokumenti (ja nepieciešams)

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.