Jaunumi Depozīta izmaksa 2022

Apkopoti dati par maksātnespējas procesa depozīta izmaksu laika periodā no 2022.gada 1. - 31.jūlijam.

Depozītu izmaksā uz iesnieguma pamata maksātnespējas procesa pieteikuma iesniedzējam:

  • ja fiziskās vai juridiskās personas maksātnespējas process netiek pasludināts;
  • ja maksātnespējas process tiek finansēts no parādnieka vai citiem līdzekļiem.

Depozīta izmaksa

Lēmumi

Eiro

Par juridiskās personas maksātnespējas procesu 24 24 000
Par fiziskās personas maksātnespējas procesu 119 66 300
Par maksātnespējas procesa administratora atlīdzības segšanu 4 940
Par kontā1 iemaksāto naudas līdzekļu atmaksu 2 1 360

1 Maksātnespējas kontroles dienesta deponēto līdzekļu konts Valsts kasē

Maksātnespējas kontroles dienests maksātnespējas procesu nodrošinājuma jomā veic šādas funkcijas:

  • izmaksā maksātnespējas procesa depozītu;
  • sedz maksātnespējas procesa izdevumus;
  • sedz maksātnespējas procesa administratora atlīdzību.

Visi dati par depozīta izmaksu un depozīta izmaksas kārtība