Apmācības administratoriem

Aicinām pieteikties administratorus un citus speciālistus, kas strādā ar maksātnespējas jautājumiem (juristus, grāmatvežus, administratoru palīgus u.c.) un kuri vēlas pilnveidot savas prasmes ES tiesību piemērošanā savā ikdienas praksē. Lūgums ņemt vērā, ka apmācību kurss ir angļu valodā.

Mācību kurss “ES tiesību akti maksātnespējas procesa administratoriem” ir pašmācības kurss angļu valodā, kas notiks tiešsaistē platformā MOODLE, ko administrē projekta vadošais partneris Mikola Romera Universitāte.

Apmācību mērķis ir uzlabot administratoru kapacitāti piemērot Eiropas Savienības tiesību aktus praksē, izmantojot līdzdalībā balstītu mācību pieeju.

Apmācību kurss sastāv no 15 apmācību moduļiem. Viena apmācības moduļa pabeigšanai ir nepieciešamas apmēram divas dienas. Reģistrētie dalībnieki saņems piekļuvi visiem apmācību moduļiem no 2023. gada 21. septembra. Iespējams apmācību moduļus apgūt secīgi un saņemt sertifikātu par visu apmācību kursu (15 moduļi, 240 akadēmiskās stundas), vai arī izvēlēties tikai interesējošos moduļus un saņemt sertifikātu par attiecīgo moduli (par viena moduļa sekmīgu apgūšanu iespējams saņemt sertifikātu 16 akadēmisko stundu apmērā). Piekļuve apmācību moduļiem ir līdz 2023. gada 21. decembrim.

Apmācību moduļu tēmas:

 • ES maksātnespējas tiesību pamati: tiesību sistēma, tiesību aktu daudzveidība un to būtība, praktiskas pielietošanas piemēri, tostarp maksātnespējas lietu ar starptautisku elementu jurisdikcija
 • Administratora loma restrukturizācijas procesā: galvenās funkcijas, tiesības, pienākumi un priekšnoteikumi veiksmīgai restrukturizācijai
 • Jauns un/vai pagaidu finansējums kā pasākums finanšu grūtību pārvarēšanai un izvairīšanās no darījumiem
 • Līgumi un to izvērtēšana praksē
 • Restrukturizācijas plānu izstrāde, pieņemšana un apstiprināšana
 • Kategoriju izveides prasības un to ieviešana restrukturizācijas praksē
 • Darbinieku aizsardzība pirms maksātnespējas un restrukturizācijas situācijās
 • Maksātnespējas procesu pārveidošana, tostarp ārpustiesas pārstrukturēšana un atrisināšana
 • Kreditoru interešu ievērošanas kritēriju piemērošana praksē
 • Sankcionēti uzņēmumi maksātnespējas procesos
 • Administratoru attiecības ar pārstrukturētas juridiskās personas parādnieku un/vai vadības struktūrām: uzraudzības un atbildības jautājumi
 • Digitālie rīki Eiropas līmenī un to izmantošana administratoru ikdienā
 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana administratoru darbībā: principi, apstrādes pamatojums un saistība ar informācijas sniegšanas pienākumu
 • Saziņa un sadarbība starp dažādu dalībvalstu administratoriem: instrumenti un prakses piemēri
 • Administratoru komunikācija ar kreditoriem, akcionāriem un parādniekiem maksātnespējas lietās ar starptautisku elementu

Katrs apmācību modulis sastāv no 3 daļām:

1) ievaddaļas ar video sveicienu;

2) galvenā lasāmviela, ko ir būtiski apgūt praktisko uzdevumu risināšanai;

3) praktiskie uzdevumi: praktisko situāciju piemēri ar vadlīnijām to risināšanai; praktiskā situācija patstāvīgai risināšanai un noslēguma tests sertifikāta iegūšanai.

Katrā modulī būs pieejams forums dalībnieku jautājumiem un labas prakses apmaiņai, ko pastāvīgi atjauninās projekta eksperti un dalībnieki.

Papildus tiks organizētas arī tiešsaistes darbnīcas (semināri). Darbnīcas vadīs divi projektu eksperti un dažām darbnīcām pievienosies arī maksātnespējas eksperti no citām valstīm. Katrs seminārs sāksies ar konkrētas tēmas prezentāciju un tiks sniegti piemēri un norādījumi praktisku gadījumu risināšanai no dažādiem apmācību moduļiem.

Tuvākās darbnīcas tiks organizētas 2023. gada 22. septembrī, 29. septembrī un 2. oktobrī.

Pirmo trīs tiešsaistes (Zoom platformā) semināru grafiks:

Datums

Tēma

Lektori

Reģistrācijas saite

2023.09.22

09.00 (CET laiks)

Mācību kursa un ES maksātnespējas tiesību sistēmas prezentācija

Prof. dr. Salvija Muleviciene

Assoc. prof. dr. Remigijus Jokubauskas

https://form.jotform.com/232602492076353

2023.09.29

08.30 (CET laiks)

Vācijas maksātnespējas režīms un Restrukturizācijas direktīvas ieviešana Vācijā (t.sk. balsošanas kategoriju un balsošanas mehānisma veidošana).

 

Administratora loma pārstrukturēšanā. Kategoriju veidošanas prasības.

Dr. Robert Hänel no Vācijas

Prof. dr. Salvija Muleviciene

Assoc. prof. dr. Remigijus Jokubauskas

 

2023.10.02.

08.30  (CET laiks)

Jauna attīstība ES maksātnespējas tiesībās: priekšlikums direktīvai, ar ko saskaņo dažus maksātnespējas tiesību aspektus.

Dr. Robert Hänel no Vācijas

Prof. dr. Salvija Muleviciene

Assoc. prof. dr. Remigijus Jokubauskas

 

Informācija ar papildu semināriem par pagaidu un jauno finansējumu, līgumiem, kreditoru interešu testa piemērošanu un digitālajiem rīkiem informācijas atrašanai par ES maksātnespējas tiesībām tiks paziņota atsevišķi tiem dalībniekiem, kas reģistrējušies apmācību kursa apguvei.

Apmācības kursa (vai moduļu) pabeigšana un sertifikātu iegūšana

Reģistrētie apmācību kursu dalībnieki pēc plānoto aktivitāšu pabeigšanas apmācību moduļos var iegūt sertifikātu, kas apliecina iegūtās zināšanas. Sertifikātu izsniedz projekta vadošais partneris - Mikola Romera Universitāte, Lietuva). Apmācību platforma automātiski pārbaudīs sertifikāta ģenerēšanai nepieciešamās prasības: kursu apmeklējumu progresu un gala testā iegūto punktu skaitu.

Apmācību kurss un dalība semināros ir pieejama bez maksas!

Pieteikšanās apmācībām pieejama

līdz 2023. gada 26. septembrim:

https://form.jotform.com/232602456797363

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar projekta InsolEUPro koodinatoru Zigmāru Barlotu, zigmars.barlots@mkd.gov.lv.


Maksātnespējas kontroles dienests piedalās Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta finanšu programmas "Tiesiskums 2021–2027" finansētā projektā "InsolEuPro" (Maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas uzlabošana Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā un uzticības un izpratnes veicināšanā par Eiropas tiesisko kultūru, izmantojot līdzdalības apmācības pieeju un jaukta tipa mācīšanos, turpmāk – projekts). Projekta vispārējais mērķis ir atbalstīt maksātnespējas speciālistu mērķtiecīgu apmācību par ES tiesību aktu ieviešanu praksē, informēt maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators) par ES tiesību piedāvātajām iespējām un padarīt pārrobežu maksātnespējas un restrukturizācijas procesus efektīvākus.

Projekta ietvaros tiek izstrādāti apmācību materiāli par Direktīvas par pārstrukturēšanu un maksātnespēju un Regulas par maksātnespējas procedūrām piemērošanu.

Projektu īsteno vadošais partneris Mikola Romera Universitāte (Mykolas Romeris University), Lietuva, kopā ar šādiem sadarbības partneriem:

1. Lietuvas Audita, grāmatvedības, īpašuma novērtējuma un maksātnespējas uzraudzības dienests;

2. Lietuvas maksātnespējas procesa administratoru palāta;

3. Prāgas Metropolitēna universitāte, Čehija;

4. Čehijas Maksātnespējas administratoru asociācija;

5. Maksātnespējas kontroles dienests.

Sekojiet projektam InsolEUPro arī sociālajos tīklos => https://www.linkedin.com/company/insoleupro/