Turpinot Maksātnespējas kontroles dienesta (MKD) un Valsts policijas veiksmīgo sadarbību maksātnespējas kontroles jomā, 2022. gada 11. maijā noritēja MKD rīkotās apmācības Valsts policijas darbiniekiem "Tiesiskais regulējums juridiskās personas maksātnespējas procesā".

Īpaša uzmanība apmācībās tika veltīta maksātnespējas procesa norisei praksē, tiesu praksei un atziņām. Tāpat tika apskatīti administratora pienākumi un šai profesijai izvirzītās prasības maksātnespējas procesa lietvedības, dokumentu glabāšanas u.c.  jautājumos. MKD eksperti atklāja parādnieku biežāk uzdotos jautājumus un sniegtās atbildes.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kurš administrators ir administrējis/administrē konkrēto maksātnespējas procesu? Kāda ir administratora prakses vietas adrese/kontakttālrunis?

Informācija par maksātnespējas procesa norisi un tā administratoru, administratora prakses vietas adresi, tālruņa numuru, amata apliecības derīguma termiņu u.c. ir publiski pieejama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12. panta pirmo daļu tā ierakstiem ir publiska ticamība. Saite uz maksātnespējas reģistru - https://maksatnespeja.ur.gov.lv/insolvency/practitioner/lv

Kāda/cik liela atlīdzība administratoram pienācās konkrētā maksātnespējas procesā?

Administratora atlīdzības aprēķina kārtība ir noteikta Maksātnespējas likuma XXIX un XXX nodaļās. Administratora atlīdzība ir tiešā veidā atkarīga no atgūtās mantas apmēra un maksātnespējas procesa izdevumu apmēra, līdz ar to tās aprēķinam ir nepieciešama pilnīga informācija par procesu. Administrators ir tiesīgs vienoties ar kreditoru sapulci vai citu maksātnespējas procesa finansētāju par citu atlīdzības apmēru.

Vai administrators drīkst parādnieka naudas līdzekļus pārskaitīt uz savu norēķinu kontu?

Parādnieka naudas plūsma notiek tikai parādnieka norēķinu kontā, nav pieļaujama administratora rīcība, naudas līdzekļus pārskaitot uz kādu citu – ne parādnieka, norēķinu kontu (ML 95.pants). Izņēmuma gadījums – kredītiestādes atsaka sadarbību ar parādnieku, bet šādā gadījumā ir administratoram ir pienākums informēt kreditorus.