Darbinieku prasījumi ir jāpiesaka maksātnespējas procesa administratoram, iesniedzot kreditora prasījumu. 

Pēc maksātnespējas pasludināšanas darba devēja pārvaldes institūciju darbība tiek apturēta, un darba devēja pārvaldes funkcijas pārņem maksātnespējas procesa administrators.

Informācija par maksātnespējas procesu un maksātnespējas procesa administratoru pieejama  maksātnespējas reģistrā.

Kreditora prasījums 

Kreditora prasījums iesniedzams administratoram kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņā - mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja darbinieks ir nokavējis kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kreditora prasījumu var iesniegt administratoram - termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad noteiktā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Pēc šā termiņa darbinieks zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret darba devēju.

Kreditora prasījumā norāda šādu informāciju: 

 • prasījuma pamatojums;

 • prasījuma veids;

 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot galvenā prasījuma apmēru un blakusprasījumu apmēru;

 • prasījuma rašanās laiks;

 • vai darbinieks kā kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu;

 • vai darbinieks atzīstams par tādu kreditoru, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, kā arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz kuram nosacījumam jāiestājas;

 • kontaktinformācija, tajā skaitā elektroniskā pasta adrese;

 • bankas konta numurs.

Kreditora prasījumam pievienojami normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināti prasījumu pamatojošu dokumentu noraksti.

Administratoram ir tiesības pieprasīt, lai darbinieks iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu sava prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

Kreditora prasījumu iesniedz administratoram nosūtot to ierakstītā pasta sūtījumā uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora adresi, vai iesniedzot to administratoram personīgi ar atzīmi par saņemšanu.

Administratora lēmums 

Administrators, saņemot kreditora prasījumu, pārbauda darbinieka prasījuma pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņem pamatotu lēmumu:

 • pilnībā atzīt prasījumu - iekļauj kreditoru prasījumu reģistrā un nosūtīta kreditoram;
 • daļēji atzīt prasījumu - iekļauj kreditoru prasījumu reģistrā un lēmumu par darbinieka prasījumu daļēju atzīšanu* 3 dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta darbiniekam;
 • neatzīt prasījumu - lēmumu par darbinieka prasījumu neatzīšanu* 3 dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta darbiniekam.
 •  *Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 80.panta pirmo daļu kreditors (darbinieks) ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Darbinieku  prasījumu apmierināšanas kārtība pārrobežu maksātnespējas procesā noteikta likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 2., 3.pantā, V. nodaļā, kā arī Ministra kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība"

 

attēls