No 2003.gada 1.janvāra darbinieku prasījumi tiek segti no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, kura turētājs un pārvaldītājs ir Maksātnespējas kontroles dienests. Darbinieku prasījumu apmierināšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem nosaka likums „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.995 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība”. 


Apmierināmie prasījumi

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem tiek apmierināti tikai likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" noteiktie maksātnespējīgā darba devēja neapmaksātie darbinieku prasījumi un ar tiem saistītie nodokļu maksājumi.

Par darbiniekiem tiek uzskatītas personas, kuras, pamatojoties uz darba līgumu, pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās ir bijušas vai kurām turpinās pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās uzsāktās darba tiesiskās attiecības ar darba devēju, kam pasludināts juridiskas personas maksātnespējas process.


Par darbiniekiem netiek uzskatītas pašnodarbinātās personas, sadarbības partneri, kā arī personas, ar kurām noslēgts uzņēmuma vai pilnvarojuma līgums.

Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz viņa prasījuma apmierināšanu ir šā darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

Darbinieku prasījumi tiek apmierināti par šādām izmaksām:

  • darba samaksa (darba alga vai darba alga + piemaksas);
  • atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
  • atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni (izmantotais ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, darbnespējas lapa A, dīkstāve);
  • atlaišanas pabalsts sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos;
  • kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (Darbinieku prasījumi par kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību tiek apmierināti, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra);
  • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kuri saistīti ar iepriekš minētajām izmaksām. 

Ierobežojumi

Darbinieku prasījumus no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķir ierobežotā apmērā un par ierobežotu periodu.

Ja darbinieka prasījuma kopējā summa ir lielāka par to, kas apmierināma no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem, darbinieka prasījums atlikušajā daļā apmierināms no parādnieka mantas Maksātnespējas likumā noteiktā kārtībā.

Diskusija par kreditoriem un darbinieku prasījumiem maksātnespējas procesā


Regulējošie normatīvie akti