Darbinieku prasījumi tiek segti no DARBINIEKU PRASĪJUMU GARANTIJU FONDA (turpmāk - fonda) līdzekļiem, kura turētājs un pārvaldītājs ir Maksātnespējas kontroles dienests.

Fondā tiek uzkrāti līdzekļi no uzņēmējdarbības riska valsts nodevas. Darba devējs šajā fondā par katru darbinieku mēnesī maksā 36 centus.

No fonda līdzekļiem tiek apmierināti tikai likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" noteiktie maksātnespējīgā darba devēja neapmaksātie darbinieku prasījumi un ar tiem saistītie nodokļu maksājumi.

Darbinieka nāves gadījumā tiesības uz viņa prasījuma apmierināšanu ir šā darbinieka laulātajam un personām, kas bijušas darbinieka apgādībā.

Darbinieks uzņēmuma maksātnespējas procesa ietvaros kļūst par kreditoru. 

Darbinieku prasījumus no fonda piešķir ierobežotā apmērā un par ierobežotu periodu.

 • Darba samaksa – par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās
 • Atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās
 • Atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni – par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās 
 • Atlaišanas pabalsts – likumā noteiktajā minimālajā apmērā, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms maksātnespējas gadījuma iestāšanās 
 • Kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību – par visu nesamaksāto laikposmu līdz maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienai (izmaksājama darbiniekiem) un kaitējuma atlīdzības summa par 4 gadiem uz priekšu no maksātnespējas gadījuma iestāšanās (ieskaitāma speciālajā budžetā)
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar aukstāk minēto prasījumu apmierināšanu, ja darba devējs tos nav veicis 

No fonda izmaksājamās summas aprēķina Maksātnespējas kontroles dienests, pamatojoties uz administratora iesniegumu, tam pievienotajiem dokumentiem, Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts pārvaldes institūciju sniegto informāciju. 

Darbiniekam izmaksājamā summa darba samaksai, atlīdzībai par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzībai par cita veida apmaksātu prombūtni un atlaišanas pabalstam kopā nepārsniedz Valsts ieņēmumu dienestā deklarēto darbinieka ienākumu apmēru attiecīgajā periodā.  

Aprēķinos tiek izmantota kalendāra dienas vidējā izpeļņa, kas 2023.gadā ir 30 575 eiro.

KDI = 1,5 x MIN x 12 / 365, kur

KDI – kalendāra dienas vidējā izpeļņa

1,5 – koeficients, kas piemērojams valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā

MIN – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā

12 – kalendāra mēnešu skaits gadā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā.

2023.gadā kalendāra dienas vidējā izpeļņa ir 30,575 (1,5 x 620 x 12 / 365 =30,575)

Maksimālā no fonda piešķiramā bruto summa vienam darbiniekam ir 4586,25 eiro, kas veidojas no:

- darba samaksas un/vai atlīdzības par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, kopā nepārsniedzot 92 kalendāra dienas. Kopā – 2812,90 eiro.

- atlīdzības par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās, nepārsniedzot 28 kalendāra dienas. Kopā 856,10 eiro.

- atlaišanas pabalsta Darba likuma 112.pantā noteiktajos gadījumos, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās par 30 kalendāra dienām. Kopā 917,25 eiro.

Prasījuma veids Maksimālais kalendāro dienu skaits Maksimālā no darbinieku prasījumu garantiju fonda piešķiramā bruto summa 2023.gadā (KDI 2023.gadā = 30,575 eiro), eiro

Darba samaksa un atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās

92 KDI*92=2812,90
Atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās 28 KDI*28=856,10
Atlaišanas pabalstu 30 KDI*30=917,25
Kopā:   4586,25

Maksātnespējas kontroles dienests nepārņem darba devēja parādus un darbinieku prasījumus sedz ierobežotā apmērā ne vairāk kā pusotras minimālās algas apmērā mēnesī un par noteiktu periodu.

Ja darba alga bija mazāka par pusotru minimālo mēnešalgu, no fonda var saņemt samaksu tādā apmērā, kāda tā par attiecīgo laika periodu būtu aprēķināta uzņēmuma grāmatvedībā. 

Ja darbinieka prasījuma kopējā summa ir lielāka par to, kas apmierināma no fonda līdzekļiem, darbinieka prasījums atlikušajā daļā apmierināms no parādnieka mantas Maksātnespējas likumā noteiktā kārtībā.

Darbinieku prasījumi atlikušajā daļā, kas netiek segti no fonda, ir apmierināmi no darba devēja mantas pārdošanas, ievērojot kreditoru prasījumu segšanas kārtību. Tādēļ turpmākā saziņa ir jāveic ar administratoru.

Darbiniekam jāpārliecinās, ka darba devējam nav pasludināts maksātnespējas process. Ziņas par maksātnespējas procesu bez maksas ir pieejamas maksātnespējas reģistrā.

Ja maksātnespējas process nav pasludināts, tad darbiniekam jāvēršas Darba inspekcijā vai tiesā. 

Ja darba devējs nolēmumu nepilda, darbiniekam jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildītāja.

Ja naudas līdzekļus atgūt neizdodas, darbiniekam jāsniedz tiesā darba devēja maksātnespējas pieteikums

Ja maksātnespējas process ir pasludināts, tad darbiniekam jāpiesaka kreditoru prasījums administratoram. Par to sīkāk lasiet sadaļā Kā pieteikt darbinieku (kreditoru) prasījumu

Apskati  infografiku: Kā atgūt neizmaksāto darba samaksu?

Ja divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas darbiniekam nav pilnībā izmaksāta darba alga, kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veiktas sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, darbinieks var ierosināt sava esošā vai bijušā darba devēja maksātnespējas procesu, neatkarīgi no darbiniekam neizmaksātās naudas summas apmēra.

Ikviens var pārbaudīt, vai darba devējs iemaksā par tevi sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izmantojot portālā latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu.

Darba alga ietver arī atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalstu vai atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni.

Iesniedzot tiesā darba devēja maksātnespējas pieteikumu, jārēķinās ar izmaksām - tiesas izdevumiem 355 eiro un juridiskās personas maksātnespējas procesa depozīta iemaksa divu minimālo mēnešalgu apmērā - 2023.gadā tie ir 1240 eiro. Pieteikumu var iesniegt arī vairāki darbinieki kopā, sadalot izmaksas savā starpā.

Darbinieks vari lūgt tiesai atbrīvot sevi no tiesas izdevumu un depozīta samaksas, ja darbinieks ir tiesājies ar darba devēju par darba algas piedziņu, un to nevar piedzīt. Izskatot darbinieka lūgumu, tiesa vērtēs darbinieka mantisko stāvokli.

Maksātnespējas kontroles dienests mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas lemj par naudas līdzekļu piešķiršanu darbinieku prasījumu apmierināšanai vai par atteikumu piešķirt naudas līdzekļus. 

Maksātnespējas kontroles dienests izmaksā darbiniekam piešķirtos naudas līdzekļus, pārskaitot tos uz darbinieka norēķinu kontu.  

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli un kaitējuma atlīdzības summu par turpmāko periodu Maksātnespējas kontroles dienests ieskaita normatīvajos aktos noteiktajā budžetā.

Kā pieteikt darbinieku (kreditoru) prasījumu

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas darba devēja vietā stājas administrators, pārņemot visus ar uzņēmuma pārvaldīšanu saistītos jautājumos. Tas nozīmē, ka administratoram ir tiesības nekavējoties uzteikt darbinieka darba līgumu.

Ziņas par uzņēmuma maksātnespējas procesu un tajā iecelto administratoru bez maksas ir pieejamas maksātnespējas reģistrā.

Kreditora prasījums iesniedzams administratoram mēneša laikā no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu.

Ja darbinieks ir nokavējis kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu, kreditora prasījumu var iesniegt administratoram - termiņā, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem no dienas, kad maksātnespējas reģistrā izdarīts ieraksts par darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanu, bet ne vēlāk kā līdz dienai, kad noteiktā kārtībā sastādīts kreditoru prasījumu apmierināšanas plāns.

Pēc šā termiņa darbinieks zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret darba devēju.

 • prasījuma pamatojums;

 • prasījuma veids;

 • prasījuma apmērs, atsevišķi norādot galvenā prasījuma apmēru un blakusprasījumu apmēru;

 • prasījuma rašanās laiks;

 • vai darbinieks kā kreditors ir atzīstams par ieinteresēto personu;

 • vai darbinieks atzīstams par tādu kreditoru, kura prasījuma tiesības ir atkarīgas no nosacījuma iestāšanās, kā arī prasījuma apmēru un datumu (ja tāds ir zināms), līdz kuram nosacījumam jāiestājas;

 • kontaktinformācija, tajā skaitā elektroniskā pasta adrese;

 • bankas konta numurs.

Kreditora prasījumam pievienojami pamatojošie dokumenti:

 • darba līgums (dokuments, kas apliecina darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku);
 • algas lapiņas (ja tādas ir);
 • personīgie konti (ja tādi ir);
 • tiesas nolēmums par darba samaksas piedziņu (ja tāds ir);
 • rīkojums par atvaļinājumu/dīkstāvi (ja tāds ir);
 • darbnespējas lapa A (ja tāda ir);
 • uzteikums (dokuments, kas apliecina darbinieku darba tiesisko attiecību izbeigšanas tiesisko pamatu, ja tāds ir) un citi ar prasījumu saistīti dokumenti.

Kreditora prasījumu un tam pievienotos dokumentus jāsniedz administratoram. To var izdarīt:

 • izmantojot EMUS e-pakalpojumu (pievienotajiem dokumentiem ir jābūt elektroniski parakstītiem). Izmantojot šo iesniegšanas kanālu vienlaicīgi ir iespējams aizpildīt arī
 • nosūtot tos uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora e-pasta adresi (kreditoru prasījumam un pievienotajiem dokumentiem ir jābūt elektroniski parakstītiem);
 • nosūtot tos ierakstītā pasta sūtījumā uz maksātnespējas reģistrā norādīto administratora adresi (kreditoru prasījumam jābūt pašrocīgi parakstītam un pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām);
 • iesniedzot to administratoram personīgi ar atzīmi par saņemšanu (kreditoru prasījumam jābūt pašrocīgi parakstītam un pievienoto dokumentu kopijām jābūt apliecinātām).

Administratoram ir tiesības pieprasīt, lai darbinieks iesniedz noteiktā kārtībā apliecinātu sava prasījuma un to pamatojošo dokumentu tulkojumu valsts valodā.

Administrators, saņemot kreditora prasījumu, pārbauda darbinieka prasījuma pamatotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņem pamatotu lēmumu:

 • pilnībā atzīt prasījumu - iekļauj kreditoru prasījumu reģistrā un nosūtīta kreditoram;
 • daļēji atzīt prasījumu - iekļauj kreditoru prasījumu reģistrā un lēmumu par darbinieka prasījumu daļēju atzīšanu* 3 dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta darbiniekam;
 • neatzīt prasījumu - lēmumu par darbinieka prasījumu neatzīšanu* 3 dienu laikā pēc tā pieņemšanas nosūta darbiniekam.

*Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 80.panta pirmo daļu kreditors (darbinieks) ir tiesīgs pārsūdzēt tiesā administratora lēmumu par sava prasījuma neatzīšanu vai daļēju atzīšanu viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

Kad administrators ir pieņēmis lēmumu par darbinieka prasījumu atzīšanu, darbiniekam jāiesniedz administratoram Informācija par darbinieka prasījumiem.

Tajā darbinieks sniedz detalizētāku informāciju par savu prasījumu. Ja darba devējam nav naudas līdzekļu, lai segtu darbinieka kreditora prasījumu, administratoram ir pienākums vērsties Maksātnespējas kontroles dienestā ar iesniegumu par darbinieku prasījumu apmierināšanu no fonda līdzekļiem.

Konsultācijas saistībā ar darbinieku prasījumu jautājumiem

Informāciju un konsultācijas par DARBINIEKU PRASĪJUMU APMIERINĀŠANU no darbinieku prasījumu garantiju fonda iespējams saņemt Maksātnespējas kontroles dienestā:

 • JURIDISKIE JAUTĀJUMI 67099112 

 • Jautājumi saistībā ar DARBINIEKU PRASĪJUMU APRĒĶINĀŠANU 67099105 / 67099174 / 67099133


Informāciju un konsultācijas saistībā ar 

 • DARBINIEKIEM DEKLARĒTAJIEM IENĀKUMIEM 
 • VISPĀRĒJIEM NODOKĻU APRĒĶINĀŠANAS UN MAKSĀŠANAS JAUTĀJUMIEM
 • PIEMĒROJAMIEM NODOKĻU ATVIEGLOJUMIEM
 • CITIEM VISPĀRĒJIEM NODOKĻU ADMINISTRĒŠANAS JAUTĀJUMIEM

iespējams saņemt Valsts ieņēmumu dienestā 


Informāciju un konsultācijas


Informāciju un konsultācijas saistībā ar

Informācija maksātnespējas procesa administratoriem

Maksātnespējīgā darba devēja administratoram ir pienākums no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem atmaksāt Maksātnespējas kontroles dienestam naudas līdzekļus, kurus tas izmaksājis darbiniekiem viņu prasījumu apmierināšanai. 

Administrators no maksātnespējīgā darba devēja līdzekļiem Maksātnespējas kontroles dienestam atmaksā no fonda darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās vai izmaksājamās summas saskaņā ar maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai vai kredītiestāžu darbību regulējošā likumā noteikto kārtību kreditoru prasījumu segšanai bankrota procedūras ietvaros.

Darbinieku prasījumu segšanai piešķirtie līdzekļi atmaksājami:

Maksātnespējas kontroles dienests

Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ.Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV88TREL2190495012000

Aktuālie darbinieku prasījumi

Maksātnespējīgie uzņēmumi, kuros Maksātnespējas kontroles dienests šobrīd izskata iesniegumus darbinieku prasījumu apmierināšanai. Saraksts tiek aktualizēts katru nedēļu.
Skatīt vairāk

DATI: darbinieku prasījumu apmierināšanai izmaksātās summas

Dati par pieņemtajiem lēmumiem un izmaksātajām summām attiecībā uz darbinieku prasījumu apmierināšanu mēnešu un gada griezumā.
Skatīt vairāk