Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Maksātnespējas procesā iesaistītā persona izmanto latvija.lv autentifikācijas rīkus, lai saņemtu piekļuvi EMUS e-pakalpojumam.
Pakalpojuma ietvaros iespējama: 1) kreditora (t.sk. darbinieka) prasījuma iesniegšana;
2) kreditora tiesību īstenošana; 3) parādnieks vai parādnieka pārstāvja lomas īstenošana.
Uzreiz pēc sekmīgas autentifikācijas persona var atrast maksātnespējas procesu, kurā iesniedzams kreditora prasījums (sameklēšana pēc noteiktiem kritērijiem (parādnieka reģistrācijas numurs, nosaukums, vai personas kods). Pēc attiecīgā maksātnespējas procesa atrašanas ir norādāma informācija par kreditoru un viņa prasījumu, aizpildot visus nepieciešamos laukus un pievienojot pamatojošo dokumentu datnes. Kreditors turpmāk var piekļūt saviem kreditora prasījumiem konkrētajā procesā, kā arī skatīt detalizētu informācija par konkrēto procesu.
Parādnieks (fiziskās persona) vai parādnieka pārstāvis var piekļūt konkrētā procesa normatīvajos aktos noteiktajai aktuālajai informācijai.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai varētu saņemt pakalpojumu, ir jāveic autentifikācija ar autentifikācijas rīkiem
    EMUS e-pakalpojuma vietnē https://emuspublic.ta.gov.lv/Autentif
    Pēc sekmīgas autentifikācijas pabeigšanas persona uzreiz EMUS var veikt kreditora prasījuma iesniegšanu un kreditora tiesību un parādnieka vai parādnieka pārstāvja lomas īstenošanu.

Saņemt pakalpojumu