2021. gada 19. augusta administratora kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtojuši visi maksātnespējas procesa administratori, kuri to kārtoja.

Līdz ar minēto kvalifikācijas eksāmenu noslēdzies t.s. "otrais administratora kvalifikācijas eksāmenu loks", kas administratoriem bija jākārto reizi divos gados kopš administratora profesijas reformas ieviešanas 2017. gadā.

Šobrīd profesijā strādā 164 maksātnespējas procesa administratori. Informācija par maksātnespējas procesa administratoriem pieejama Maksātnespējas reģistrā.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 16.1 panta ceturtajai daļai administratora  kārtējo kvalifikācijas eksāmenu pieņem eksaminācijas komisija.

Atbildi uz kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas jautājumiem (teorētisko zināšanu pārbaude) un otrās daļas jautājumu (praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana) eksaminācijas komisija vērtē pēc 10 punktu skalas.

Ja administrators kvalifikācijas eksāmena pirmajā un otrajā daļā saņem vērtējumu, kas ir vienāds vai augstāks par sešiem punktiem, kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots. Ja administrators kādā no kvalifikācijas eksāmena daļām saņem vērtējumu, kas ir zemāks par sešiem punktiem, eksāmens nav nokārtots.

Par turpmākiem kvalifikācijas eksāmeniem

Attiecībā uz turpmākiem administratora kvalifikācijas eksāmeniem norādāms, ka šobrīd administratora kvalifikācijas eksāmenu organizēšana un norise ir atlikta līdz brīdim, kad stāsies spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā par administratora kvalifikācijas perioda pagarināšanu.

Par administratora amatu

Plašāka informācija par maksātnespējas procesa administratora amatu un nevainojamas reputācijas prasībām.