Ar 2016.gada 22.decembra likumu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”, kas stājās spēkā 2017.gada 6.janvārī, un atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 48.punktam Maksātnespējas kontroles dienests kopš 2017.gada 1.jūlija papildus esošajiem uzraudzības līdzekļiem ir uzsācis klātienes pārbaužu veikšanu administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā. 

Pārbaudes nodrošina iespēju savlaicīgi un vispusīgi pārliecināties par administratora rīcības atbilstību maksātnespēju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām konkrētā maksātnespējas procesā, klātienē pārbaudot maksātnespējas procesa lietā esošos dokumentus, kā arī iegūt noteiktus ar maksātnespējas procesu saistītus dokumentus. 

Klātienes pārbaudes ir nozīmīgs uzraudzības līdzeklis, kas palīdz iegūt objektīvu un pilnīgu informāciju savlaicīgai pārkāpuma konstatēšanai un tā novēršanai. 

Maksātnespējas kontroles dienests klātienes uzraudzības ietvaros veic padziļinātās un tematiskās pārbaudes, kā rezultātā tiek sagatavots:

  • ziņojums ar iebildumiem;
  • pozitīvs ziņojums;
  • negatīvs ziņojums.

Atkarībā no pārkāpuma būtības, pēc ziņojuma sagatavošanas Maksātnespējas kontroles dienests var pieņemt lēmumu par:

  • pārkāpuma atzīšanu, tostarp tiesiskā pienākuma uzlikšanu;
  • iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu;
  • sniegt ziņojumu Maksātnespējas kontroles dienesta direktoram par administratora un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas rīcības izvērtēšanu disciplinārlietas ietvaros u.c.

Administratoru grupēšana risku grupās