Jaunumi Uzraudzība 2022
Pārbaudes 2022.gada 3.ceturksnis

Plānveida uzraudzība

Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcības kontrole 2022.gada 4.ceturksnī

Klātienes pārbaudes

Padziļinātās pārbaudes 5
Noslēgtas, nekonstatējot pārkāpumu 1
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību 3*
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpuma atzīšanu 3*
Uzraudzība tiek turpināta 3

*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

Neklātienes pārbaudes

Uzsāktas padziļinātās pārbaudes 2
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību 4*
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpuma atzīšanu 1*
Uzraudzība tiek turpināta 7*

*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

Neplānotās pārbaudes

2022.gada 4.ceturksnī neplānoto pārbaužu rezultātā sagatavoti lēmumi 1

Būtiskākie konstatētie pārkāpumi administratoru rīcībā

  1. vispusīgi un objektīvi nav izvērtēta parādnieka valdes atbildība par iespējamu zaudējumu nodarīšanu parādniekam, tostarp,  saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta audita lēmumos konstatēto, saistībā ar transportlīdzekļa atsavināšanas darījumiem, kā arī prioritāri sedzot saistības parādnieka ieinteresētajām personām, un nav informēti kreditori par šādu izvērtējumu;
  2. nav paziņots kreditoriem par nodomu veikt prasījuma tiesību cesiju pirms cesijas līguma noslēgšanas;
  3. nav savlaicīgi iegūti parādnieka norēķinu kontu pārskati;
  4. savlaicīgi nav pieņemts uz objektīvu apstākļu izvērtējuma pamata balstīts lēmums par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu vai izbeigšanu, tostarp nav informēti kreditori par šādu izvērtējumu;
  5. izmaksāta maksātnespējas procesa administratora atlīdzība 10% apmērā no parādnieka mantas nomas maksas kā no atgūtās mantas;
  6. tiesā nav iesniegts pieteikums par fiziskās persona saistību dzēšanas procedūras izbeigšanu.