Dators, kalkulators, mapes. Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva.

No 2021. gada 1. janvāra VID administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir vienots nodokļu konts, kurā turpmāk iemaksājama arī uzņēmējdarbības riska valsts nodeva, noteikts likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.¹ panta pirmās daļas 12. punktā.

Likums “Par nodokļiem un nodevām” 23.¹ pants

(1) Nodokļu maksātājs vienotajā nodokļu kontā iemaksā šādus Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus (nokavējuma naudas un soda naudas):

1) iedzīvotāju ienākuma nodokli;

2) uzņēmumu ienākuma nodokli;

3) pievienotās vērtības nodokli;

4) akcīzes nodokli;

5) Muitas likuma 1. panta 4. punktā minētos muitas maksājumus;

6) dabas resursu nodokli;

7) izložu un azartspēļu nodokli;

8) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

9) elektroenerģijas nodokli;

10) mikrouzņēmumu nodokli;

11) subsidētās elektroenerģijas nodokli;

12) uzņēmējdarbības riska valsts nodevu;

13) valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām;

14) patentmaksu;

15) maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu;

16) maksājumus saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalstu un citu valstu nodokļu administrāciju iesniegtajiem pieprasījumiem par nodokļu parādu piedziņu.

(8) Vienotajā nodokļu kontā saņemtie maksājumi (izņemot Ministru kabineta noteiktos gadījumus) tiek novirzīti šā panta pirmajā daļā minēto maksājumu saistību segšanai to samaksas termiņa iestāšanās dienā atbilstoši nodokļu deklarācijas iesniegšanas termiņam vai atbilstoši maksājuma termiņam, ja valsts budžeta maksājums noteikts ar citu dokumentu, kas nav nodokļu deklarācija.

➡ Likums “Par nodokļiem un nodevām”

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas maksājumus jāveic līdz 23. datumam šajā kontā:

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000

Uzņēmējdarbības  riska valsts nodevas apmērs 2021.gadā paliek nemainīgs – 0,36 euro pārskata mēnesī par katru darbinieku – saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.795 “Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021. gadā”.

➡ Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021. gadā

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva kalpo kā nodrošinājums darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem darba devēja maksātnespējas gadījumā.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu nemaksā darba devējs, kuram iestājies maksātnespējas gadījums. Ja maksātspēja ir atjaunota, nodevu samaksā pilnā apjomā arī par visu maksātnespējas gadījuma periodu.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu katru gadu nosaka Ministru kabinets.