Dokumentu mape ar uzrakstu "sūdzības", fonā cilvēki, kuri viens otram kaut ko skaidro

Maksātnespējas kontroles dienestā no 2021. gada 1.aprīļa līdz 30. jūnijam saņemtas 36 sūdzības par 20 maksātnespējas procesa administratoru rīcību, konstatējot šādus pārkāpumus:

  • nav sniegta atbilde uz iesniegumu
  • nav sniegta informācija kreditoriem par parādnieka īpašumā reģistrētu kustamo mantu, tās atsavināšanas darījuma izvērtējumu un turpmāko rīcību ar to
  • nav veiktas aktīvas darbības, lai netiktu pieļauts nomnieka parādsaistību pieaugums
  • nav sagatavots mantas pārdošanas plāns vai ziņojums par mantas neesamību
  • saprātīgā termiņā nav veiktas ar tiesas spriedumu noteiktās izmaksas - kompensācijas par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu un atlaišanas pabalstu
  • neievērojot lūguma par trūkumu novēršanu kreditora prasījumā iesniegšanas kārtību un termiņu, nav nodrošināta kreditora prasījuma izvērtēšana normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
  • nepārliecinoties par elektroniskā pasta adresē saņemtajiem sūtījumiem un nenodrošinot, ka administratora pilnvarotā persona tālruņa sarunā pircēju informē par pareizo elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāms piedāvājums, nav nodrošināta pircēja piedāvājuma izvērtēšana
  • nav veiktas darbības mierizlīguma grozījumu, kas paredz mierizlīguma administrācijas izmaksās iekļaut tiesas spriedumā noteiktos maksājumus, apstiprināšanai tiesā (likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”)
  • pieļauts, ka parādnieka kreditoru sapulcē tiek noteikts atliekošs termiņš maksājumiem, kas ir jāveic saskaņā ar spēkā esošu tiesas spriedumu (likums “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”)

Sīkāk: Dati par saņemtajām sūdzībām 2021. gada 2. ceturksnī.

Visi dati par iesniegtajām sūdzībām