Jaunumi

 

 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punktu Maksātnespējas administrācija organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmenu. Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 5. punktam administratora eksāmenu Maksātnespējas administrācija organizē ne retāk kā reizi divos gados.

 

 

Pieteikšanās administratora eksāmenam notiek saskaņā ar minēto noteikumu 6. – 11. punktu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 6. punktam, Maksātnespējas administrācija ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms eksāmena paziņo par pieteikšanos administratora eksāmenam. Maksātnespējas administrācija savā tīmekļvietnē ne vēlāk kā mēnesi pirms eksāmena publicē informāciju par eksāmena norises laiku un adresi.

Administratora eksāmens norisinās trijās daļās:

1. administratora pretendenta teorētisko zināšanu vispārējā pārbaude rakstveidā – tests (turpmāk– eksāmena pirmā daļa);

2. praktiskā uzdevuma (kāzusa) risināšana rakstveidā (turpmāk – eksāmena otrā daļa);

3. mutiskā pārbaude (turpmāk – eksāmena trešā daļa):

3.1.administratora pretendenta teorētisko zināšanu pārbaude;

3.2.strukturēta intervija, kurā pārbauda administratora pretendenta kompetences –motivāciju ieņemt administratora amatu, komunikācijas un organizatoriskās prasmes, sistēmiskās domāšanas prasmes un strīdu risināšanas iemaņas – un kurā uzdod ar administratora profesiju saistītus jautājumus.

 

ADMINISTRATORA EKSĀMENA PIRMĀS DAĻAS NORISES DIENA – 2018. gada 3. aprīlis;

OTRĀS DAĻAS NORISES DIENA: 2018. gada 9. aprīlis;

TREŠĀS DAĻAS NORISES DIENAS: 2018. gada 10. aprīlis, 11. aprīlis,12. aprīlis un 13. aprīlis.

ADMINISTRATORA EKSĀMENA NORISES VIETA: Rīga.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ – 2018. gada 2. februāris.

Administratora eksāmena kārtošanas priekšnosacījums ir apmācības kursa noklausīšanās un attiecīgs apmācības kursa organizatoru izsniegts apliecinājums. Apliecinājums par apmācības kursa noklausīšanos ir derīgs divus gadus pēc tā izsniegšanas.

Atbilstoši Maksātnespējas likuma pārejas noteikumu 45. punktam šā likuma noteikumus par administratora amata pretendentu apmācību piemēro, sākot ar 2017. gada 1. jūliju. Apliecinājumi par apmācības kursa noklausīšanos, kurus izsniegusi  biedrība "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" (turpmāk –Administratoru asociācija), ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām. Administratora amata kandidātam, kuram izsniegtā Administratoru asociācijas apliecinājuma par apmācības kursa noklausīšanos derīguma termiņš ir beidzies laika posmā no 2017. gada 6. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam, ir tiesības kārtot Maksātnespējas administrācijas organizēto administratora eksāmenu tuvākajā tā rīkošanas reizē pēc apliecinājumā norādītā termiņa beigām.

Lai pieteiktos eksāmenam, administratora pretendents iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu par pieteikšanos eksāmena kārtošanai. Iesniegumā administratora pretendents norāda:

1.vārdu, uzvārdu;

 

2.personas kodu;

 

3.elektroniskā pasta adresi;

 

4.tālruņa numuru;

 

5.ziņas par veikto maksājumu, norādot references numuru (ja tas ir zināms), maksājuma datumu, maksājuma dokumenta numuru, summu, maksātāja – juridiskās personas – nosaukumu un reģistrācijas numuru vai maksātāja – fiziskās personas – vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datumu) vai, pievienojot maksājumu apliecinošu dokumentu vai tā kopiju (neapliecinātu), ja tas ietver minētās ziņas;

 

6.iesniegumam pievienotos dokumentus.

 

Maksātnespējas administrācija ar administratora pretendentu sazinās elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja administratora pretendents saziņai ar Maksātnespējas administrāciju vēlas izmantot arī citu saziņas veidu, viņš to norāda iesniegumā par pieteikšanos administratora eksāmenam.

Iesniegumam par pieteikšanos administratora eksāmenam administratora pretendents pievieno dzīves gaitas aprakstu (CV) un šādus dokumentus vai to atvasinājumus:

-        izglītību apliecinošu dokumentu un, ja izglītība iegūta ārvalstīs, izziņu par to, ka Latvijā izsniedzamam izglītības dokumentam vai Latvijā piešķiramam akadēmiskajam grādam atbilst vai ir pielīdzināms ārvalstī izsniegtais izglītības dokuments vai piešķirtais akadēmiskais grāds atbilstoši Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2.punktam;

-       dokumentu, kas apliecina vismaz triju gadu darba pieredzi jurista vai tam pielīdzināmā amatā pēc Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās izglītības iegūšanas (izziņa no darba devēja, amata apraksts un citi);

-       dokumentu, kas apliecina valsts valodas prasmi augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, ja valsts valodas prasmes eksāmens ir kārtots līdz 2001. gada februārim un valsts valodas prasmi augstākajā līmenī neapliecina Maksātnespējasadministrācijā iesniedzamie izglītības dokumenti;

-       apliecinājumu par administratora pretendenta apmācības apgūšanu.

Iesniedzot iesniegumu par pieteikšanos administratora eksāmenam, administratora pretendents ar savu parakstu apliecina, ka:

-        viņš atbilst Maksātnespējas likuma 13. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 6. punktā noteiktajām prasībām;

-       uz administratora pretendentu neattiecas Maksātnespējas likuma 13. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi;

-       maksājums par eksāmena kārtošanu ir veikts;

-       visa sniegtā informācija ir patiesa un iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst dokumentu oriģināliem.

Iesniegtos dokumentus administratora pretendentam atpakaļ neizsniedz!

 

Maksātnespējas administrācijas direktors mēneša laikā pēc iesnieguma par pieteikšanos administratora eksāmenam saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju vai atteikumu administratora pretendentam kārtot eksāmenu.

 

Samaksas kārtība par administratora eksāmena kārtošanu noteikta Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība".

Atbilstoši minēto noteikumu 1. pielikumam "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" maksa par administratora pretendenta eksāmena kārtošanu ir 185 EUR .

Rekvizīti  apmaksas veikšanai par administratora eksāmena kārtošanu:

Maksātnespējas administrācija

Juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050

Reģ. Nr. 90001287943

Valsts kase, kods: TRELLV22

Konts: LV54TREL2190495013000

Maksājuma mērķī norādīt "Maksa par administratora eksāmena kārtošanu".

Vienlaikus ar paziņojumu par pieteikšanos kvalifikācijas eksāmenam Maksātnespējas administrācija publicē Eksaminācijas komisijas 2017.gada 27. jūnija sēdē apstiprināto "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk – Tēmu katalogs). Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos eksāmenam, norādot tēmas, par kurām tiks uzdoti eksāmena jautājumi: http://www.mna.gov.lv/lv/link_part_185/.