Eksāmeni Jaunumi Kvalifikācijas eksāmens

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk  -  Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 95. punktam un 96. punktam administratora kvalifikācijas eksāmens (turpmāk – kvalifikācijas eksāmens) sastāv no divām daļām un tās norisinās vienā dienā.

Kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas laikā administrators atbild uz diviem teorētiskiem jautājumiem. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir viena stunda un 30 minūtes. Kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administrators divu stundu laikā risina praktisko uzdevumu (kāzusu), izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 88. punktu Maksātnespējas kontroles dienests savā tīmekļa vietnē ievieto paziņojumu par kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā nepieciešamajiem normatīvajiem aktiem.

[1] Ievērojot minēto, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka atbilstoši eksaminācijas komisijas sniegtajai informācijai 2020. gada 16. decembra kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā būs nepieciešami turpmāk norādītie normatīvie akti, to aktuālajā redakcijā:

1.     Civillikums;

2.     Civilprocesa likums;

3.     Komerclikums;

4.     Komercķīlas likums;

5.     Maksātnespējas likums.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 45. punktu un 87. punktu, kvalifikācijas eksāmena otrajā daļā administratoram ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri. Līdzpaņemtajos normatīvos aktos nedrīkst būt ar roku vai drukātā veidā veiktas piezīmes (izņemot teksta izcēlumus). Vienlaikus informējam, ka kvalifikācijas eksāmena norises vietā kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai nepieciešamie normatīvie akti netiks nodrošināti.

[2] Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju, kvalifikācijas eksāmena norises vieta (Rīgā) tiks precizēta.

[3] Reģistrēšanās kvalifikācijas eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 09.30 līdz 09.50. Lūgums ierasties savlaicīgi!

Kvalifikācijas eksāmena pirmā daļa sākas plkst. 10.00.

Reģistrēšanās kvalifikācijas eksāmena otrajai daļai: no plkst. 13.30 līdz 13.50. Lūgums ierasties savlaicīgi!

Kvalifikācijas eksāmena otrā daļa sākas plkst. 14.00. 

Vēršam uzmanību:

1.    administrators, ierodoties uz katru kvalifikācijas eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Autovadītāja apliecība netiks uzskatīta par derīgu personu applicinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas; 

2.    ja administrators nokavē kvalifikācijas eksāmena pirmās daļas un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot kvalifikācijas eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.