Ilustratīvs attēls par kvalifikācijas eksāmenu maksātnespējas procesa administratoriem

KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENA NORISES DIENA – 2024. gada 25. aprīlis.

NORISES VIETA – Bellevue Park Hotel Riga, Slokas iela 1, Rīga, konferenču telpa "Paris II".

REĢISTRĒŠANĀS: no plkst. 09.20 līdz 09.50. Lūgums ierasties savlaicīgi!

NORISES LAIKS: no plkst. 10.00. līdz 13.00

1. Atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par administratoru eksamināciju kvalifikācijas eksāmenam ir viena daļa, kurā administrators rakstveidā risina praktisko uzdevumu (kāzusu) un atbild uz jautājumiem, kas saistīti ar praktisko uzdevumu.

2. Maksātnespējas kontroles dienests informē par eksaminācijas komisijas 2024. gada 18. marta sēdē apstiprināto tēmu katalogu "Maksātnespējas procesa administratoru pretendentu eksāmena un maksātnespējas procesa administratoru kvalifikācijas eksāmena tēmu katalogs" (turpmāk – tēmu katalogs).  

Tēmu kataloga mērķis ir atvieglot gatavošanos kvalifikācijas eksāmenam, kurā tiek pārbaudītas administratora zināšanas Ministru kabineta noteikumu par administratoru eksamināciju 3. punktā minētajās jomās saskaņā ar eksāmena tēmu katalogu.

3. Atbilstoši eksaminācijas komisijas sniegtajai informācijai, kvalifikācijas eksāmenā būs nepieciešami turpmāk norādītie normatīvie akti to aktuālajā redakcijā:

1) Civillikums;

2) Civilprocesa likums;

3) Komerclikums;

4) Komercķīlas likums;

5) Maksātnespējas likums;

6) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums,

7) Fizisko personu datu apstrādes likums;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

4. Administratoram atvēlētais laiks atbilžu sniegšanai ir trīs stundas, izmantojot līdzi paņemtos normatīvos aktus, kas atbilst minēto noteikumu 45. punktā noteiktajām prasībām.

Proti, līdzpaņemtajiem normatīvajiem aktiem: 

-) jābūt papīra formā;

-) tiem nedrīkst būt pievienoti komentāri;

-) tajos nedrīkst būt ar roku vai drukātā veidā veiktas piezīmes (izņemot teksta izcēlumus).

Vienlaikus informējam, ka kvalifikācijas eksāmena norises vietā nepieciešamie normatīvie akti netiks nodrošināti.

5. Papildus vēršam uzmanību:

1. administrators, ierodoties uz kvalifikācijas eksāmenu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Autovadītāja apliecība netiks uzskatīta par derīgu personu apliecinošu dokumentu. Gadījumā, ja administratoram nav līdzi personu apliecinoša dokumenta, viņš netiek pielaists pie kvalifikācijas eksāmena kārtošanas; 

2. ja administrators nokavē kvalifikācijas eksāmena sākumu, viņam atļauj kārtot kvalifikācijas eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.