Maksātnespējas likuma 174.1 panta 8. punkts noteic, ka Maksātnespējas kontroles dienests tostarp organizē maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) kvalifikācijas eksāmenu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumu Nr. 288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr. 288) 88. punktam Maksātnespējas kontroles dienests 2020. gada 14. oktobrī savā tīmekļvietnē izsludināja pieteikšanos administratora kvalifikācijas eksāmena kārtošanai 2020. gada 16. decembrī.

Ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums) nolemts izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. novembra, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā līdz kontrolējamai robežai.

Ņemot vērā Ministru kabineta rīkojumā norādīto un iespējamos riskus, kas saistīti ar Covid-19 izplatības draudiem, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka tiek pārcelta 2020.gada 16.decembra kvalifikācijas eksāmena norise. Pārceltais eksāmens tiks organizēts ne ātrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Maksātnespējas kontroles dienests savlaicīgi informēs administratorus par pārceltā kvalifikācijas eksāmena norises datumu un vietu.