Jaunumi Uzraudzība 2022
Pārbaudes 2022.gada 3.ceturksnis

Plānveida uzraudzība

Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu rīcības kontrole 2022.gada 3.ceturksnī

Klātienes pārbaudes

Padziļinātās pārbaudes 7
Noslēgtas, nekonstatējot pārkāpumu 3*
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību 4*
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpuma atzīšanu 0
Noslēgtas ar pieteikumu par TAP uzraugošās personas atcelšanu 1*
Uzraudzība tiek turpināta 5
Tiesā iesniegti pieteikumi par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos 0

*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

Neklātienes pārbaudes

Uzsāktas padziļinātās pārbaudes 6
Noslēgtas, izskaidrojot rīcības nepareizību 6*
Noslēgtas ar lēmumu par pārkāpuma atzīšanu 1*
Noslēgtas nekonstatējot pārkāpumus 0
Uzraudzība tiek turpināta 11*
Tiesā iesniegti pieteikumi par administratora atcelšanu no pienākumu pildīšanas maksātnespējas procesos 1

*tostarp no iepriekšējā ceturkšņa

Ārpusplāna pārbaudes

2022.gada 3.ceturksnī ārpusplāna pārbaužu rezultātā sagatavoti lēmumi 3
Vēstules izskaidrojot rīcības nepareizību 2

Konstatētie pārkāpumi 

  1. Nav izvērtēta bijušo valdes locekļu rīcība saistībā ar tiesiskās aizsardzības pasākumu plānā neparedzētu maksājumu veikšanu, tostarp nav informēti kreditori par minēto;
  2. Nav paziņots kreditoriem par parādnieka mantas pārdošanu izsolē, kas ir pretēji mantas pārdošanas plānā norādītajam mantas pārdošanas veidam;
  3. Administratora atlīdzība par mantas pārdošanu aprēķināta pretēji Maksātnespējas likuma prasībām;
  4. Administratora atlīdzības izmaksāšana par parādnieka ieķīlātās mantas iznomāšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas ir pretēji Maksātnespējas likuma 169. panta otrās daļas 2. punkta un trešās daļas noteikumiem;
  5. Pilnvērtīgi un vispusīgi nav izvērtēti apstākļi, kas var liecināt par iespējamu uzņēmuma pāreju.