Jaunumi Uzraudzība 2022
Uzraudzība 2022.gad 2.cet.

Maksātnespējas procesa administratoru rīcības un maksātnespējas procesa norises likumības kontroles ietvaros 2022.gada 2.ceturksnī veiktās pārbaudes un konstatētie pārkāpumi.

Konstatētie pārkāpumi 

  1. Savlaicīgi nav pārbaudīta parādnieka iepriekšējā administratora veikto darbību un pieņemto lēmumu likumība;
  2. Pilnvērtīgi un vispusīgi nav izvērtēti apstākļi, kas var liecināt par iespējamu uzņēmuma pāreju;
  3. Ilgstoši nav veiktas darbības debitora parāda atgūšanai vai tā atgūšanas iespējas izvērtēšanai un kreditoru informēšanai par to;
  4. Ilgstoši nav informēti kreditori par parādnieka bijušā valdes locekļa civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības izvērtēšanas rezultātā izdarītajiem secinājumiem un plānotajām darbībām;
  5. Ilgstoši nav sniegtas ziņas tiesībaizsardzības institūcijām par parādnieka bijušā valdes locekļa atbildības izvērtēšanas rezultātā konstatētajiem faktiem, kas liecina par parādnieka novešanu līdz maksātnespējai;
  6. Ilgstoši nav veiktas darbības Maksātnespējas likumā paredzēto tiesisko līdzekļu piemērošanai parādnieka pārstāvim saistībā ar visu grāmatvedības dokumentu nenodošanu administratoram;
  7. Izdots pilnvarojums citai personai administratora ekskluzīvajā kompetencē esošo pienākumu izpildei.