Pieņemtajos grozījumos Maksātnespējas likumā, likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.995 "Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksas kārtība" (publicēts 2023.gada 7. septembrī) (turpmāk – Noteikumi Nr.995), kas stāsies spēkā 2023.gada 15.septembrī, tiek būtiski mainīts darbinieku prasījumu aizsardzības regulējums.

Pirmkārt, darba devēja maksātnespējas gadījums tiks attiecināts arī uz fiziskās personas maksātnespējas procesu (t.sk. individuālā komersanta, individuālā (ģimenes) uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības), līdz ar to no darbinieku prasījumu garantiju fonda (turpmāk – fonds) būs iespējams apmierināt darbinieku prasījumus arī fiziskās personas maksātnespējas procesā, ja būs iestājušies attiecīgi priekšnoteikumi un maksātnespējas procesa administrators (turpmāk – administrators) vērsīsies Maksātnespējas kontroles dienestā ar iesniegumu.

Otrkārt, no 2023.gada 15.septembra Noteikumos Nr.995 atteiksies no veidlapu formām (1.-3. pielikums) un samazinās sniedzamās informācijas apjomu, tādējādi samazinot administratīvo slogu un padarot nepieciešamās informācijas sniegšanu saprotamāku un ērtāku. Noteikumos Nr.995 būs informācijas uzskaitījums, kas būs jāaizpilda, taču veidlapu paraugi tiks publicēti Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē un integrēti Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk – Sistēma).

Treškārt, tiks apvienoti divi darbinieku prasījumi (prasījums par darba samaksu un par atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni), izveidojot vienu darbinieka prasījuma veidu – darba samaksa un atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni.

Ceturtkārt, administratoram būs pienākums darbinieku prasījumus Maksātnespējas kontroles dienestam iesniegt, izmantojot Sistēmu. Šis pienākums piemērojams fiziskās personas maksātnespējas procesos un juridiskās personas maksātnespējas procesos, kas uzsākti pēc 2023. gada 31.decembra.

Piektkārt, administrators būs tiesīgs saņemt atlīdzību EUR 19,50 apmērā (iepriekš EUR 6,40) par katru darbinieku, kura prasījumi saskaņā ar Maksātnespējas kontroles dienesta lēmumu ir apmierināti no fonda. Minētā norma stājas spēkā 2023. gada 15.septembrī, bet nav saistīta ar konkrētas lietas ierosināšanas datumu un ir piemērojama iesniegumiem, kas iesniegti pēc minētā datuma.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Maksātnespējas kontroles dienesta Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamentu (Tālrunis: 67099105; 67099112; 67099174; 670991133, e-pasts: pasts@mkd.gov.lv).