Jaunumi

 Saskaņā ar grozījumiem likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" to darbinieku prasījumu apmierināšanai, kuru darba devējam maksātnespējas process pasludināts sākot ar 2018. gada 1. janvāri, no darbinieku prasījumu garantiju fonda apmaksājamie darbinieku prasījumi tiks aprēķināti, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru (430 euro no 2018. gada 1. janvāra*), piemērojot koeficientu 1,5. 

   Ja maksātnespējas process ir pasludināts no 2012. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim, piemērojama iepriekšējā kārtība – darbinieku prasījumi tiks aprēķināti, ņemot vērā darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās dienā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (bez koeficienta). 

  Piemēram, no nākamā gada maksimālā summa (pirms nodokļu nomaksas), ko no darbinieku prasījumu garantiju fonda varēs piešķirt vienam darbiniekam, būs 3180,75 euro** (2017. gadā – 1873,95 euro), no kuriem: 

1) par darba samaksu vai par atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem (maksimāli 92 kalendāra dienas) 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās 1950,86 euro (2017. gadā – 1149,36 euro); 

2) par atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (maksimāli 28 kalendāra dienas) 593,74 euro (2017. gadā – 349,80 euro);

3) par atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktajos gadījumos, uz kuru tiesības iegūtas ne agrāk kā 12 mēnešu periodā pirms darba devēja maksātnespējas gadījuma iestāšanās (maksimāli 30 kalendāra dienu apmērā) 636,15 euro (2017. gadā – 374,79 euro). 


*Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 

** Kalendāra dienas vidējo izpeļņu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

1,5 x 430 x 12 / 365 = 21,205 euro

1,5 – koeficients, kas no 2018.gada 1.janvāra piemērojams minimālajai mēneša darba algai;

430 – valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērs no 2018.gada 1.janvāra;

12 – kalendāra mēnešu skaits gadā;

365 – kalendāra dienu skaits gadā.