Jaunumi

Informācija SIA ,,BRAVO EVENTS”, vienotais reģistrācijas Nr.40103921831, kreditoriem

1.Lai iesniegtu savu kreditora prasījumu, izmantojot EMUS e-pakalpojumus, Jums nepieciešams ieiet EMUS e-pakalpojumu mājas lapā  https://emuspublic.ta.gov.lv/Autentif 

2.Jāizvēlas šo pogu un jānospiež “Turpināt”:

1_Bravo Events

3. Jāatrod uzņēmumu (BRAVO EVENTS  vai 40103921831) un jānospiež poga “Atvērt” un “Jauns kreditors”:

2_Bravo Events

4. Jāievada informācija par kreditoru (vārds, uzvārds un pers.kods ielasīsies automātiski no Latvija.lv un tos nav jālabo) un jānospiež “Saglabāt” (pie “Ieinteresētā persona” jānorāda “Nē”, ja neesat SIA ,,BRAVO EVENTS” dibinātājs, dalībnieks (akcionārs) vai biedrs, pārvaldes institūciju loceklis vai to radinieks un laulātais):

3_Bravo Events

5.Sadaļā “Pamatojošo dokumentu datnes” ir jāpievieno dokumentus, kas pamato Jūsu prasījumu (piemēram, biļetes, maksājuma uzdevums u.c.) un jānospiež “Saglabāt”:

4_Bravo Events

6. Sadaļā “Kreditora prasījums” ir jāpievieno prasījuma summa (piem.biļešu summa kā galvenais prasījums, bet blakus prasījums 0, ja nav procenti u.tml.), prasījuma pamatojuma apraksts (piem.biļešu pirkums par nenotikušo koncertu u.tml.), jāizvēlas pievienotā pamatojošā dokumenta datne (to pievieno vispirms un šajā sadaļā tikai attiecina, jānorāda nenodrošināts prasījuma veids, ja prasījums nav nodrošināts ar hipotēku u.tml. un jānospiež “Saglabāt”:

5_Bravo Events

7.Kad tiks ievadīta visa nepieciešamā informācija, nepieciešams nospiest pogu “Iesniegt kreditora prasījumu”. Jūsu prasījuma statusam ir jābūt: “Iesniegts MPA”, kā arī laukā  “MPA Lietv.Nr.” ir jābūt reģistrācijas Nr.

6_Bravo Events

Pēc kreditora prasījuma iesniegšanas administrators to izskatīs un pieņems lēmumu par prasījuma atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī var lūgt precizēt kreditora prasījumu, ja tajā būs trūkumi, par ko saņemsiet dokumentu no administratora. Ja par kreditora prasījumu nav strīda, tad administrators iekļaus Jūsu kreditora prasījumu kopā ar citu kreditoru prasījumiem dokumentā “Kreditoru prasījumu reģistrs”, kuru nosūtīs Jums.

Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas administrators izvērtēs parādnieka mantu un sagatavos dokumentu “Mantas pārdošanas plāns”, ja uzņēmumam ir manta vai dokumentu “Ziņojums par mantas neesamību”, ja parādniekam nav mantas. Pēc minēto dokumentu sastādīšanas tiks realizēta parādnieka manta un tiks sagatavots dokuments “Izmaksu saraksts un kreditoru prasījumu segšanas plāns”, kurā būs norādīti saņemtie naudas līdzekļi no parādnieka mantas, maksātnespējas procesa izmaksas, kā arī naudas līdzekļi, kas paliek pāri atzīto kreditoru prasījumu segšanai atbilstoši Maksātnespējas likumā noteiktajai prioritātei, kas būs maksātnespējas procesa beigu stadijā, kurā kreditoriem tiks segti atzītie kreditoru prasījumi, ja būs pieejami naudas līdzekļi.