Jaunumi
INFORMĀCIJA PAR PĀRCELTĀ EKSĀMENA NORISES LAIKU UN VIETU!

[1]Maksātnespējas kontroles dienests 2020. gada 13. martā savā tīmekļvietnē ievietoja paziņojumu "Par administratora eksāmena pārcelšanu" (http://mkd.gov.lv/lv/aktualitates/970/), ar kuru informēja par maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) eksāmena, kura pirmā daļa bija paredzēta 2020. gada 19. martā, otrā daļa 2020. gada 25. martā un trešā daļa 2020. gada 26., 27. un 30. martā, norises pārcelšanu uz nenoteiktu laiku.

Maksātnespējas kontroles dienestā 2020. gada 11. maijā saņemta eksaminācijas komisijas 2020. gada 8. maija vēstule Nr. 2-15n/2020/14 "Par administratora eksāmena norisi" (Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedības piešķirtais Nr. 1-96s/2020/97) (turpmāk – Vēstule), kurā norādīts, kad rīkojams administratora eksāmens un lūgts Maksātnespējas kontroles dienestam nodrošināt administratora eksāmena organizēšanu. 

Ņemot vērā Vēstulē norādīto, Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka administratora eksāmena:

1. pirmā daļa norisināsies 2020. gada 11. jūnijā, Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Sarkanajā zālē (3. stāvs). Reģistrēšanās administratora eksāmena pirmajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.

Administratora eksāmena pirmās daļas sākums plkst. 10:00. Norādāms, ka Sekmīgi nokārtota eksāmena pirmā daļa ir priekšnoteikums, lai administratora pretendentam ļautu kārtot eksāmena otro un trešo daļu. Maksātnespējas kontroles dienests eksāmena pirmās daļas rezultātu administratora pretendentam paziņo elektroniski vienas darbdienas laikā pēc tā saņemšanas no eksaminācijas komisijas.

Maksātnespējas kontroles dienests informē administratora pretendentu, kurš ir sekmīgi nokārtojis eksāmena pirmo daļu, ka viņš var kārtot eksāmena otro daļu, norādot eksāmena otrajā daļā paredzētā uzdevuma (kāzusa) risināšanai nepieciešamos normatīvos aktus un ierašanās laiku uz eksāmena trešo daļu atbilstoši administratora pretendenta uzvārdam alfabēta secībā. 


2. otrā daļa norisināsies 2020. gada 15. jūnijā, Tieslietu ministrijā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, Sarkanajā zālē (3. stāvs). Reģistrēšanās administratora eksāmena otrajai daļai: no plkst. 9:30 līdz plkst. 9:50.

Administratora eksāmena otrās daļas sākums plkst. 10:00. 


3. trešā daļa norisināsies 2020. gada 16. jūnijā, Maksātnespējas kontroles dienestā, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, 1. stāvā.

Par ierašanās laiku uz administratora eksāmena trešo daļu administratora pretendentam tiek paziņots reizē ar administratora eksāmena pirmās daļas rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 51. punktam. 


[2] Vienlaikus Maksātnespējas kontroles dienests informē, ka administratora pretendents, ierodoties uz katru administratora eksāmena daļu, Maksātnespējas kontroles dienesta pārstāvim uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).Ja administratora pretendents nokavē administratora eksāmena pirmās un otrās daļas sākumu, viņam atļauj kārtot administratora eksāmenu, bet darba izpildes laiku nepagarina.

Ja administratora pretendents neierodas uz administratora eksāmena trešo daļu Maksātnespējas kontroles dienesta iepriekš norādītajā laikā, viņam atļauj administratora eksāmenu kārtot pēc tam, kad pēdējais uzaicinātais administratora pretendents ir sniedzis atbildes administratora eksāmena trešajā daļā.

Eksaminācijas komisija administratora pretendentam var atļaut kārtot administratora eksāmena trešo daļu citam administratora pretendentam iepriekš norādītajā laikā, ja attiecīgais pretendents šajā laikā nav ieradies uz administratora eksāmena trešo daļu. 


Par palīglīdzekļu izmantošanu administratora eksāmenā norādāms:1) kārtojot administratora eksāmena pirmo daļu un mutvārdu pārbaudi, administratora pretendentam ir aizliegts izmantot palīglīdzekļus;

2) administratora eksāmena otrajā daļā administratora pretendentam ir tiesības izmantot līdzpaņemtos normatīvos aktus (papīra formā), ja tiem nav pievienoti komentāri;

3) administratora pretendentam ir aizliegts administratora eksāmena laikā izmantot saziņas līdzekļus (piemēram, telekomunikācijas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāmatiņas), neatļauti izmantot palīglīdzekļus (piemēram, normatīvo aktu tekstus, juridisko literatūru), sarunāties un traucēt citus administratora pretendentus.