ELEKTRONISKĀ MAKSĀTNESPĒJAS UZSKAITES SISTĒMA (EMUS) ir vienota elektroniska platforma visām maksātnespējas procesā (MNP) iesaistītajām personām un institūcijām, kas sniedz iespēju kārtot MNP un tiesiskās aizsardzības procesa (TAP)  lietvedību, kontroli no institūciju puses, un piekļuvi detalizētai informācijai procesā iesaistītajām personām. 

EMUS un tā e-pakalpojuma izveidošana ir nozīmīgs solis pārskatāma, efektīva un uzticama MNP un TAP nodrošināšanā.


EMUS sekmē:

  • informācijas apriti starp maksātnespējas procesā iesaistītajām personām un institūcijām;
  • Maksātnespējas kontroles dienesta uzdevumu veikšanu, normatīvajos aktos noteikto ziņu sagatavošanu un publiskošanu Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē;
  • administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu.

EMUS pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, bet turētājs — Tiesu administrācija.

EMUS darbību reglamentējošie normatīvie akti: 

  • Maksātnespējas likums;

  • Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta noteikumi Nr. 484 "Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē publicējamo ziņu noteikumi";

  • Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumi Nr. 761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi";

  • Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumi Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu";

  • Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija noteikumi Nr. 246 "Kārtība, kādā maksātnespējas procesa administratori un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas kārto lietvedību";

  • Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumi Nr. 346 "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi".