Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu  personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

 

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv , kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

 • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

 • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4] 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Iestādes privātuma politika

Privātuma politikas mērķis

Šajā Privātuma politikā ir sniegta vispārīga informācija par Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi - tās tiesisko pamatu, datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo personas datu kategorijām, datu glabāšanas pamatnosacījumiem, esošajiem un paredzamajiem personas datu saņēmējiem, kā arī datu subjekta tiesībām saistībā ar Maksātnespējas kontroles dienesta veikto personas datu apstrādi. Detalizēti personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi ir paredzēti Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējos normatīvajos aktos, starpresoru vienošanās ar valsts pārvaldes iestādēm, Tieslietu ministrijas iekšējos noteikumos un rīkojumos, kas attiecas uz Maksātnespējas kontroles dienestu kā tieslietu ministra pārraudzībā esošu tiešās pārvaldes iestādi, un līgumos ar sadarbības partneriem, kuri veic funkcijas, kas saistītas ar personas datu apstrādi.

 

Izmantotie termini un saīsinājumi

VDA regula - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Personas datu apstrāde- jebkuras ar personas datiem veiktas darbības - vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;

Pārzinis – Maksātnespējas kontroles dienests (turpmāk Privātuma politikā arī MKD);

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura uz līguma vai cita juridiska akta pamata Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus;

Datu subjekts - fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

 

Informācija par pārzini

Personas datu pārzinis ir Maksātnespējas kontroles dienests, reģistrācijas Nr.90001287943, Adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, tālrunis: 6 7099100, e-pasts: mkd@mkd.gov.lv

 

Vispārīga informācija par personas datu apstrādi

Maksātnespējas kontroles dienests veic fizisku personu datu apstrādi atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem - normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros, izmantojot savas tiesības tikai atbilstoši pilnvarojuma jēgai un mērķim.

Maksātnespējas kontroles dienests savas pilnvaras izmanto saskaņā ar VDA regulas 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunktu – lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī, lai nodrošinātu Maksātnespējas likuma 174.1 pantā un likuma „Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 4.panta otrajā daļā noteikto uzdevumu veikšanu, un  īstenotu Maksātnespējas  likuma 174.2 pantā noteiktās tiesības.

Fizisku personu datu apstrāde Maksātnespējas kontroles dienestā tiek veikta, ievērojot VDA regulas 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus un citu normatīvo aktu prasības, nodrošinot likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu, tikai nolūka sasniegšanai nepieciešamajā apjomā, precīzu un, ja nepieciešams, atjauninātu personas datu apstrādi, dzēšot, labojot vai iznīcinot neprecīzos datus, kā arī ievērojot datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot (iznīcinot) datus, ja tie vairs nav nepieciešami nolūka sasniegšanai.

 

Personas datu apstrādes drošība

Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nodrošina personas datu konfidencialitāti, kā arī, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Maksātnespējas kontroles dienestam saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Maksātnespējas kontroles dienests ievēro Ministru kabineta 2015. gada 28.jūlija noteikumos Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” noteiktās prasības, kā arī drošības prasības, kas paredzētas Maksātnespējas kontroles dienesta iekšējos noteikumos:

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības noteikumi;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības politika.

 

Maksātnespējas kontroles dienestā ir noteiktas par personas datu aizsardzību atbildīgās personas,kā arī apstiprināti Fizisku personu datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, kuros, cita starpā:

 • noteikti par personas datu aizsardzību atbildīgo personu un  nodarbināto pienākumi, veicot personas datu apstrādi;
 • paredzētas informācijas nesējos esošās personas datus saturošas informācijas glabāšanas un dzēšanas (iznīcināšanas) prasības u.c. personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi.

 

Maksātnespējas kontroles dienesta nodarbinātie ir parakstījuši apliecinājumu par konfidencialitātes ievērošanu un amata pienākumu pildīšanai iegūtās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā, pēc darba vai valsts civildienesta tiesisko attiecību izbeigšanās.

 

Apstrādātāju piesaiste

Maksātnespējas kontroles dienests saskaņā ar VDA regulas 28.pantu personas datu apstrādē piesaista apstrādātājus (IKT pakalpojumu un informācijas sistēmu uzturēšanas nodrošināšanai), kuri Maksātnespējas kontroles dienesta vārdā apstrādā personas datus, pamatojoties uz sadarbības līgumu vai vienošanos, kurā noteiktas personas datu apstrādes prasības, lai nodrošinātu, ka Apstrādātāji veic personas datu apstrādi tikai saskaņā ar MKD norādēm un saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, īstenojot atbilstošus drošības pasākumus.

 

Datu subjektu tiesību īstenošana

Maksātnespējas kontroles dienests nodrošina VDA regulā noteikto datu subjekta tiesību īstenošanu, tajā skaitā:

 • Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti Maksātnespējas kontroles dienestā, kas ietver datu subjekta tiesības saņemt informāciju par to, vai un kādus datu subjekta personas datus, kā arī kādam nolūkam apstrādā MKD, kāds ir šo datu apstrādes tiesiskais pamatojums, kam šie dati tiek atklāti, cik ilgi dati tiek glabāti, un kādas ir datu subjekta tiesības attiecībā uz šo datu labošanu, dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības saņemt apstrādē esošo personas datu kopiju. Ja vien datu subjekts nepieprasa citādi, informāciju sagatavo elektroniska dokumenta formātā.
  Datu subjekta piekļuves tiesības var tikt realizētas, ievērojot ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas nosacījumus, kā arī citu fizisko personu tiesības un brīvības.
 • Tiesības labot savus personas datus, ja tie ir neprecīzi, kļūdaini, vai nav aktuāli.
 • Atsevišķos gadījumos datu subjektam var būt tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu personas datu apstrādi, vai pieprasīt dzēst savus personas datus. Minētās tiesības var tikt īstenotas tiktāl, ciktāl personas datu apstrāde nav saistīta ar Maksātnespējas kontroles dienestam normatīvajā regulējumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, pienākumiem un tiesībām, tajā skaitā, normatīvo aktu prasībām par dokumentu glabāšanu un arhivēšanu, kā arī ciktāl šāda apstrāde nav nepieciešama pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzībai.
 • Tiesības atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu apstrāde ir tieši balstīta tikai uz personas piekrišanu un nav cita tiesiskā pamata turpmākai personas datu apstrādei.
 • Tiesības iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi.

Ja datu subjektam ir jautājumi vai iebildumi par viņa personas datu apstrādi, datu subjektam ir jāvēršas Maksātnespējas kontroles dienestā personīgi, nosūtot atbilstoši elektronisko dokumentu sagatavošanas prasībām noformētu iesniegumu/pieprasījumu uz elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv, vai, nosūtot iesniegumu/pieprasījumu pa pastu: Maksātnespējas kontroles dienests, Mārstaļu iela 19, Rīga, LV-1050, vai arī, iesniedzot iesniegumu/pieprasījumu klātienē Maksātnespējas kontroles dienesta lietvedībā Mārstaļu ielā 19, Rīgā.

Maksātnespējas kontroles dienests izskata datu subjektu iesniegumus/pieprasījumus un sniedz datu subjektam rakstveida atbildi VDA regulā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Gadījumā, ja datu subjekts, saņemot Maksātnespējas kontroles dienesta sniegto atbildi, tomēr uzskata, ka ir  pārkāptas viņa tiesības uz personas datu aizsardzību, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13-11,Rīgā, LV-1011, Tālrunis: 67 22 31 31, Fakss: 67 22 35 56, E-pasts: info@dvi.gov.lv, tīmekļa vietnē: www.dvi.gov.lv.